Apie Sūduvos VVG

Sūduvos VVG teritorijoje nuo seno buvo gyvos bendruomeniškumo tradicijos. 2002 metų pradžioje buvo įregistruotos pirmosios kaimo bendruomeninės organizacijos (Plutiškių, Bebruliškės, Antanavo ir Jūrės kaimo), kurių pagrindinis tikslas – aktyvinti kaimo žmones, stiprinti pilietiškumą ir bendromis jėgomis pagerinti bendruomenės narių gyvenimo sąlygas. 2003 metais buvo užregistruota jau 12 bendruomeninių organizacijų.

Galimybė pasinaudoti Europos Sąjungos lėšomis ir pagerinti gyvenimo kokybę, vis dažniau ragino sukrusti visus kaimo žmones. Lietuvoje startavus LEADER+ programai aktyviausi kaimo žmonės, bendruomenės ir institucijos ėmė burtis į vietos veiklos grupes (VVG) tam, kad galėtų gauti finansavimą mokymams, kaimiškos vietovės strategijai rengti ir, sėkmės atveju, projektų įgyvendinimui.

Siekiant pagrįstai susisteminti ir subalansuoti Suvalkijos etnografinės kaimiškosios teritorijos raidai svarbiausius sprendimus, 2004 metais buvo įkurta Suvalkijos vietos veiklos grupė, kuri vienijo net 5 savivaldybes: Kazlų Rūdos, Marijampolės, Kalvarijos, Šakių ir Vilkaviškio. 2006 m. birželio 27 d. įvykusiame Suvalkijos krašto VVG valdybos susirinkime buvo diskutuojama apie Suvalkijos krašto vietos veiklos grupės veiklą po to, kai paaiškėjo, kad Suvalkijos VVG negavo finansavimo bandomajai strategijai įgyvendinti. Supratome, kad per daug plati teritorija, per daug skirtingi interesai. Tai paskatino mus natūraliam skilimo procesui. 2006 metais įsikūrė Šakių, Vilkaviškio, Sūduvos, Kalvarijos ir 2007 metais Marijampolės vietos veiklos grupės.

Sūduvos VVG atstovauja Kazlų Rūdos savivaldybės bei Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos kaimiškąją teritoriją. Tai sudaro 554 km² Kazlų Rūdos savivaldybės ir 131,97 km² Sasnavos seniūnijos kaimiškosios teritorijos. Iš viso Sūduvos VVG teritorijoje gyvena apie 11 tūkst. gyventojų.

Sūduvos VVG steigėjai:

  1. Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija, atstovaujama pirmininkės Redos Kneizevičienės;
  2. Antanavo bendruomenė, atstovaujama valdybos nario Romo Liutkaus;
  3. Bagotosios bendruomenė, atstovaujama pirmininkės Zanės Krupavičienės;
  4. Fizinis asmuo Vilius Bastys.

2006 m. rugpjūčio 28 d. buvo įsteigta Sūduvos vietos veiklos grupė. Kadangi pagal „LEADER+ pobūdžio priemonės“ nuostatas VVG teritorija turėjo apimti ne mažiau 10000 gyventojų, Sūduvos VVG steigėjų pirmasis uždavinys buvo susirasti partnerius, nes Kazlų Rūdos savivaldybės kaimiškoje teritorijoje gyvena tik 7500 gyventojų. Esame labai laimingi, kad į mūsų kvietimą atsiliepė ir bendroje veikloje sutiko dalyvauti Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnija, su joje esančiomis 4 bendruomenėmis – Tautkaičių, Gavaltuvos, Sasnavos ir Puskelnių.

Sūduvos VVG vizija buvo patvirtinta 2007-08-10 d. valdybos posėdyje pateikus seminarų metu apibendrintas idėjas. Vizija ir misija buvo formuojama pagal LEADER principą – „iš apačios į viršų“. Kiekviena bendruomenė kūrė savo vizijas ir misijas bei teikė savo pasiūlymus dėl bendros Sūduvos VVG misijos ir vizijos. Seminarų metu darbo grupėse bei valdybos posėdžiuose buvo diskutuojami visi pateikti pasiūlymai ir 2007-11-23 visuotiniame susirinkime konsensuso būdu patvirtinta vizija ir misija.

Sūduvos VVG misija:

  1. Stiprinti partnerystę tarp įvairių sektorių, siekiant subalansuotos kaimo plėtros.
  2. Skatinti pilietiškumą ir bendruomeniškumą, siekiant ugdyti atsakingą pilietį.
  3. Gaivinti kaimo paveldą, puoselėti senuosius verslus
  4. Konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą kaimo plėtros veikėjams ir organizacijoms, įgyvendinant vietos plėtros strategiją.

Sūduvos VVG atstovauja Kazlų Rūdos savivaldybės kaimiškąją teritoriją bei Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūniją. Kazlų Rūdos savivaldybėje 2006 metais buvo 14750 gyventojų, iš kurių: kaimiškoje teritorijoje – 7477 ir  Kazlų Rūdos mieste – 7273 gyventojų, t.y. viršija 6000 gyventojų skaičių.

2007-11-23 visuotinis surinkimas patvirtino naują valdybos sudėtį , kurią sudarė 16 narių (4 vietos valdžios, 4 verslo atstovai ir 8 socialiniai partneriai). Valdyboje buvo  12 atstovų iš Kazlų Rūdos savivaldybės ir 4 atstovai iš Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos. Sūduvos vietos veiklos grupės valdymo organą – valdybą – sudarė: 50 proc. socialiniai ir ekonominiai partneriai (8 nariai), 25 proc. – vietos valdžios atstovai (4 nariai) ir 25 proc. – verslo atstovai (4 nariai). Naujai suformuota valdyba tapo atsakinga už strategijos parengimą. Iki 2008 m. birželio mėnesio buvo atlikti šie Sūduvos VVG kaimo plėtros integruotos strategijos rengimo etapais:

1) Atlikta vietos gyventojų poreikių tyrimą,
2) Atlikta vietos plėtros išteklių būklės analizę,
3) Pristatyta vietos plėtros išteklių ir poreikių analizė,
4) Atlikta SSGG analizė,
5) Suformuoti Sūduvos VVG kaimo plėtros integruotos strategijos vizija, misija, tikslai, ateities uždaviniai, prioritetai ir nustatyti tikslios įgyvendinimo priemonės,
6) Pristatyta strategija,
7) Parengtas strategijos finansinis planas,
8) Parengtas strategijos įgyvendinimo planas,
9) Išversti strategija į anglų kalbą bei parengti strategijos santrauka.

Sūduvos VVG strategijos prioritetai ir priemonės:

I prioritetas. Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas ir amatų plėtros skatinimas ( 4,20 mln. Lt.). Šio prioriteto tikslas- kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus, gerinti gyvenimo kokybę. Šiam prioritetui buvo numatyta šios priemonės: kaimo atnaujinimas ir plėtra ( 4,10 mln. Lt.), kurios tikslas gerinti Sūduvos VVG teritorijos kaimo vietovių estetinį vaizdą, tvarkyti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą bei kaimo turizmo veiklos skatinimas ( 0,10 mln. Lt.), kurios tikslas- didinti kaimo turizmo paslaugų patrauklumą, plėtojant krašto amatus kaimo turizmo sodybose.

II prioritetas. Kultūros tradicijų puoselėjimas ir bendruomeniškumo skatinimas ( 0,86 mln Lt.). Šio prioriteto tikslas- stiprinti vietos socialinį konkurencingumą, išsaugant krašto savitumą ir tradicijas. Šiam prioritetui buvo numatytos šios priemonės: bendruomeniškumo ugdymas, dalijimasis gerąja patirtimi (0,43 mln. Lt.), kurios tikslas- stiprinti žmonių ir bendruomenių gebėjimus plėtoti gyvybingą aplinką, skatinti įvairių teritorijos organizacijų aktyvią veiklą ir bendradarbiavimą bei krašto tradicijų puoselėjimas (0,43 mln. Lt.), kurios tikslas- išsaugoti Sūduvos krašto tradicijas ir perduoti jaunajai kartai, ugdyti vietos gyventojų sąmoningumą, puoselėjant ir reprezentuojant krašto tradicijas.

2009 metų rugsėjo 16 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje Vilniuje buvo pasirašyta sutartis  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos krypties „Leader“ metodu įgyvendinimas priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.  Pagal parengtą strategiją Kazlų Rūdos savivaldybės kaimiškoje teritorijoje ir Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijoje buvo skirta įsisavinti 6,33 mln. Lt. parama. Naujai suburtas jaunas kolektyvas pradėjo intensyviai dirbti ir įgyvendinti Sūduvos VVG strategiją.

O kaip mums sekėsi demonstruoja žemiau esanti informacija.

2015 metų rugsėjo 30 dieną Sūduvos VVG baigė rengti ir atidavė vertinimui Sūduvos VVG strategiją. Nors tai strategija skirta 2014-2020 metų laikotarpiui, tačiau bus įgyvendinama 2016-2023 metais. Strategijos rengimas užtruko nuo 2015 metų pradžios, kai lankantis bendruomenių visuotiniuose susirinkimuose buvo pristatinėjamos naujo laikotarpio strategijos rengimo gairės ir renkami kaimo gyventojų poreikiai.  Vykdant VVG teritorijos socialinės, ekonominės ir aplinkos situacijos analizę buvo atliktos trys anketinės apklausos: Sūduvos VVG teritorijos situacijos ir gyventojų poreikių apklausa, Sūduvos VVG teritorijos jaunimo situacijos ir poreikių apklausa, Sūduvos VVG teritorijos socialinių paslaugų teikimo vyresnio ir senyvo amžiaus asmenų situacijos ir poreikių apklausa. Gyventojų ir jaunimo apklausa vyko dviem būdais: internetu, portale www.manoapklausa.lt, ir tiesiogiai, platinant anketas vietos gyventojams. Vyresnio ir senyvo amžiaus asmenys buvo apklausiami tiesiogiai. Situacija VVG teritorijoje taip pat buvo nustatoma remiantis viešai prieinama informacija bei pagal atitinkamus duomenimis, kuriuos pateikė Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių administracijos, seniūnijos ir kt. Apibendrinus gautus duomenis VVG administracija parengė stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių preliminarų sąrašą, kuris buvo pristatytas, aptartas bei patikslintas susitikimo su NVO ir kitais nariais metu. Remiantis SSGG analize, tyrimo metu išryškėjusiomis pagrindinėmis probleminėmis sritimis, bei atsižvelgiant į Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu atrankos taisyklių nuostatas VVG administracija suformulavo galimą VPS prioritetų sąrašą, kuris buvo pristatytas, aptartas bei patikslintas susitikimo su NVO ir kitais nariais metu. Atsižvelgiant į patikslinimus susitikimų metu buvo suformuluotos priemonės bei galimos veiklos sritys. Aptarus prioritetų priemonių, veiklos sričių sąrašą su NVO, verslo, valdžios atstovais bei atsižvelgiant į jų planus prisidėti prie VPS įgyvendinimo buvo atliktas preliminarus biudžeto paskirstymas pagal veiklos sritis.

Strategijoje numatyta 5 prioritetai, kuriuose numatoma net 75 proc. strategijos lėšų skirti darbo vietų kūrimui arba esamų išlaikymui. Šiems tikslams pasiekti yra skirti du prioritetai: I prioritetas „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ ( priemonės: Socialinių paslaugų plėtra ir NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra) ir II prioritetas „Kaimo verslų įvairinimas“ (priemonės: Ūkio ir verslo plėtra ir privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra). Likusi dalis ( 25 proc. strategijos projektams skirtų lėšų) skirta turizmo objektų smulkiajai infrastruktūrai tvarkyti,  mokymams bei kultūrinei ir bendruomeninei veiklai). Tam skirta net 3 prioritetai: III prioritetas Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas (priemonė- Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse), IV prioritetas „Vietos gyventojų  žinių didinimas ir kvalifikacijos tobulinimas organizuojant socialinius verslus ir vykdant bendruomeninę veiklą“ ( priemonė- Vietos projektų  pareiškėjų  ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas) ir V prioritetas „Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas“ ( priemonė-  Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas) 

Strategijos vertinimo balai nulems kokia tiksliai suma bus skirta strategijai įgyvendinti. Minimalus privalomas surinkti balų skaičius- 70. Jeigu strategija būtų įvertinta 100 balų, Sūduvos VVG yra pasiruošusi įsisavinti 1 060 326 Eur. 

Pateikiame strategijos prioritetų, priemonių ir veiklos sričių santrauką ir lėšų paskirstymą esant 100 balų įvertinimui. Vertinimo balams esant mažesniems, paramos suma bus mažinama.

1. VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys
1.1. VPS prioritetai, priemonės ir jų veiklos sritys (jei veiklos sritys numatytos): Lėšų paskirstymas (Eur.) Max. paramos suma 1 projektui (Eur) Planuojamas projektų skaičius

(vnt.)

1.1.1. I prioritetas: Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas 370 845   8
    Kodai:      
1.1.1.1. Priemonė: Socialinių paslaugų plėtra LEADER-19.2-SAVA-5 270 845   4
1.1.1.1.1. Veiklos sritis: Stiprinti materialinę bazę ir socialinę infrastruktūrą kaimo vietovėse LEADER-19.2-SAVA-5.1 200 000 100000 2
1.1.1.1.2. Veiklos sritis: Socialinės partnerystės stiprinimas LEADER-19.2-SAVA-5.2 70 845 35000 2
1.1.1.2. Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA-1 100 000   4
1.1.1.1.1. Veiklos sritis: socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra kaimo vietovėse LEADER-19.2-SAVA-1.1 40 000 20000 2
1.1.1.1.2. Veiklos sritis: socialinio verslo paremto vietos išteklių panaudojimu kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA-1.2 60 000 30000 2
1.1.2. II prioritetas: Kaimo verslų įvairinimas 424 400   9
    Kodai:      
1.1.2.1. Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra   300 000   6
1.1.2.1.1. Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti LEADER-19.2-6.2 150 000 50000 3
1.1.2.1.2. Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti LEADE-19.2-6.4 150 000 50000 3
1.1.2.2. Priemonė: Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA-2 124 400 40000 3
1.1.3. III prioritetas: Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas 170 000   10
    Kodai:      
1.1.3.1. Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse   170 000   10
1.1.3.1.1. Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą LEADER-19.2-7.2 140 000 20000 7
1.1.3.1.2. Veiklos sritis: Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį LEADER-19.2-7.6 30 000 10000 3
1.1.4. IV prioritetas: Vietos gyventojų  žinių didinimas ir kvalifikacijos tobulinimas organizuojant socialinius verslus ir vykdant bendruomeninę veiklą 10 000   2
    Kodai:      
1.1.4.1. Priemonė: Vietos projektų  pareiškėjų  ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas LEADER-19.2-SAVA-3 10 000   2
1.1.4.1.1. Veiklos sritis: Mokymų organizavimas socialinio verslo srityje LEADER-19.2-SAVA-3.1 5000 5000 1
1.1.4.1.2. Veiklos sritis: Inovacijų  ir bendradarbiavimo skatinimo mokymų organizavimas LEADER-19.2-SAVA-3.2 5000 5000 1
1.1.5. V prioritetas: Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas 85 081   6
    Kodai:      
1.1.5.1. Priemonė: Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas LEADER-19.2-SAVA-4 85 081   6
1.1.5.1.1. Veiklos sritis: Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant partneryste ir bendradarbiavimu paremtą veiklą LEADER-19.2-SAVA-4.1 45 000 15000 3
1.1.5.1.2. Veiklos sritis: Krašto savitumo išsaugojimas organizuojant tradicinius renginius, edukacines programas LEADER-19.2-SAVA-4.2 40 081 12000 3
Iš viso: 1 060 326 35

Pagal vietos plėtros strategijų atrankos kriterijus jeigu ne mažiau kaip 75 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų VPS įgyvendinimu siekiama darbo vietų VVG teritorijoje kūrimo, įskaitant palankios aplinkos verslui VVG teritorijoje kūrimą bei sąlygų grįžti į darbo rinką sudarymą, skiriama 45 balai. Ne mažiau kaip 35 proc. jaunų žmonių įtraukimas (iki 40 metų)  į VVG sprendimų priėmimo procesus, t. y. jaunų žmonių VVG valdymo organe sudarė galimybę gauti 10 balų.  Buvo kreiptasi į pilietinės visuomenės, verslo ir savivaldybių atstovus, kad deleguojant būtų atsižvelgta į šį prašymą. Tenka apgailestauti, kad Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos dauguma į šį prašymą nereagavo. Dėkojame verslo ir NVO sektoriui, kurie formuojant VVG valdybą delegavo daug jaunų žmonių. Naujam VPS įgyvendinimo laikotarpiui suformuota nauja valdyba, kurios  58 proc. sudaro jauni žmonės t.y.  asmenys iki 40 metų amžiaus.

Lauksime su nekantrumu strategijos vertinimo rezultatų, kurie turėtų paaiškėti šių metų pabaigoje. VVG numato jau dabar pradėti rengti įvairius susitikimus su būsimais pareiškėjais, generuoti idėjas ir pradėti ruoštis naujam finansiniam laikotarpiui.

Norime padėkoti visiems, kurie dalyvavo strategijos rengime. Tikime, kad bendru darbu galima pagerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę. O visus besidominčius galimybėmis dalyvauti strategijos įgyvendinime kviečiame apsilankyti Sūduvos VVG ofise darbo dienomis adresu Daukanto g.19-409, tel. 8 697 40662.