Rugsėjo 30 dieną Sūduvos VVG baigė rengti ir atidavė vertinimui Sūduvos VVG strategiją. Nors tai strategija skirta 2014-2020 metų laikotarpiui, tačiau bus įgyvendinama 2016-2023 metais. Strategijos rengimas užtruko nuo 2015 metų pradžios, kai lankantis bendruomenių visuotiniuose susirinkimuose buvo pristatinėjamos naujo laikotarpio strategijos rengimo gairės ir renkami kaimo gyventojų poreikiai.  Vykdant VVG teritorijos socialinės, ekonominės ir aplinkos situacijos analizę buvo atliktos trys anketinės apklausos: Sūduvos VVG teritorijos situacijos ir gyventojų poreikių apklausa, Sūduvos VVG teritorijos jaunimo situacijos ir poreikių apklausa, Sūduvos VVG teritorijos socialinių paslaugų teikimo vyresnio ir senyvo amžiaus asmenų situacijos ir poreikių apklausa. Gyventojų ir jaunimo apklausa vyko dviem būdais: internetu, portale www.manoapklausa.lt, ir tiesiogiai, platinant anketas vietos gyventojams. Vyresnio ir senyvo amžiaus asmenys buvo apklausiami tiesiogiai. Situacija VVG teritorijoje taip pat buvo nustatoma remiantis viešai prieinama informacija bei pagal atitinkamus duomenimis, kuriuos pateikė Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių administracijos, seniūnijos ir kt. Apibendrinus gautus duomenis VVG administracija parengė stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių preliminarų sąrašą, kuris buvo pristatytas, aptartas bei patikslintas susitikimo su NVO ir kitais nariais metu. Remiantis SSGG analize, tyrimo metu išryškėjusiomis pagrindinėmis probleminėmis sritimis, bei atsižvelgiant į Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu atrankos taisyklių nuostatas VVG administracija suformulavo galimą VPS prioritetų sąrašą, kuris buvo pristatytas, aptartas bei patikslintas susitikimo su NVO ir kitais nariais metu. Atsižvelgiant į patikslinimus susitikimų metu buvo suformuluotos priemonės bei galimos veiklos sritys. Aptarus prioritetų priemonių, veiklos sričių sąrašą su NVO, verslo, valdžios atstovais bei atsižvelgiant į jų planus prisidėti prie VPS įgyvendinimo buvo atliktas preliminarus biudžeto paskirstymas pagal veiklos sritis.

Strategijoje numatyta 5 prioritetai, kuriuose numatoma net 75 proc. strategijos lėšų skirti darbo vietų kūrimui arba esamų išlaikymui. Šiems tikslams pasiekti yra skirti du prioritetai: I prioritetas „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ ( priemonės: Socialinių paslaugų plėtra ir NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra) ir II prioritetas „Kaimo verslų įvairinimas“ (priemonės: Ūkio ir verslo plėtra ir privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra). Likusi dalis ( 25 proc. strategijos projektams skirtų lėšų) skirta turizmo objektų smulkiajai infrastruktūrai tvarkyti,  mokymams bei kultūrinei ir bendruomeninei veiklai). Tam skirta net 3 prioritetai: III prioritetas Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas (priemonė- Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse), IV prioritetas „Vietos gyventojų  žinių didinimas ir kvalifikacijos tobulinimas organizuojant socialinius verslus ir vykdant bendruomeninę veiklą“ ( priemonė- Vietos projektų  pareiškėjų  ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas) ir V prioritetas „Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas“ ( priemonė-  Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas) 

Strategijos vertinimo balai nulems kokia tiksliai suma bus skirta strategijai įgyvendinti. Minimalus privalomas surinkti balų skaičius- 70. Jeigu strategija būtų įvertinta 100 balų, Sūduvos VVG yra pasiruošusi įsisavinti 1 060 326 Eur. Vertinimo balams esant mažesniems, paramos suma bus mažinama. Pagal vietos plėtros strategijų atrankos kriterijus jeigu ne mažiau kaip 75 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų VPS įgyvendinimu siekiama darbo vietų VVG teritorijoje kūrimo, įskaitant palankios aplinkos verslui VVG teritorijoje kūrimą bei sąlygų grįžti į darbo rinką sudarymą, skiriama 45 balai. Ne mažiau kaip 35 proc. jaunų žmonių įtraukimas (iki 40 metų)  į VVG sprendimų priėmimo procesus, t. y. jaunų žmonių VVG valdymo organe sudarė galimybę gauti 10 balų.  Buvo kreiptasi į pilietinės visuomenės, verslo ir savivaldybių atstovus, kad deleguojant būtų atsižvelgta į šį prašymą. Tenka apgailestauti, kad Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos dauguma į šį prašymą nereagavo. Dėkojame verslo ir NVO sektoriui, kurie formuojant VVG valdybą delegavo daug jaunų žmonių. Naujam VPS įgyvendinimo laikotarpiui suformuota nauja valdyba, kurios  58 proc. sudaro jauni žmonės t.y.  asmenys iki 40 metų amžiaus.

Lauksime su nekantrumu strategijos vertinimo rezultatų, kurie turėtų paaiškėti šių metų pabaigoje. VVG numato pradėti rengti įvairius susitikimus su būsimais pareiškėjais, generuoti idėjas ir pradėti ruoštis naujam finansiniam laikotarpiui.

Norime padėkoti visiems, kurie dalyvavo strategijos rengime. Dalis susitikimų foto rasite po šiuo straipsniu.

Tikime bendru darbu galima pagerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę. O visus besidominčius galimybėmis dalyvauti strategijos įgyvendinime kviečiame apsilankyti Sūduvos VVG ofise darbo dienomis adresu Daukanto g.19-409, tel. 8 697 40662.