Sūduvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus  pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4

Pagal šią veiklos sritį remiama:

·       ekonominės veiklos kaimo vietovėse, apimančios įvairius ne žemės ūkio verslus (pvz.: produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas jų pardavimas, įvairių paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui);

·       aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimas;

·       paslaugų kaimo gyventojams kūrimas ir plėtra.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys (maža įmonė, labai maža įmonė);

Sūduvos VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys ūkininkai;

Ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, Sūduvos VVG teritorijoje registruoti ir veikiantys pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 82 600,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 41 300,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

Iki 50 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;

Iki 70 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. EURI-19.2-6.2

Pagal šią veiklos sritį galima įvairinti kaimo verslus šiomis kryptimis: turizmo (pvz.: pramoginės paslaugos turistams, suvenyrų gamyba, maitinimo paslaugos, turizmo centro įkūrimas ir kt.), įvairių paslaugų (pvz.: kirpyklos, drabužių taisymo, kalvio ir kt.) bei vykdyti kitas veiklas nesusijusias su žemės ūkio verslais (pvz.: produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas jų pardavimas, įvairių paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui). 

Galimi pareiškėjai:

Ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Sūduvos VVG teritorijoje;

Privatūs juridiniai vienetai, kurie yra registruoti Sūduvos VVG teritorijoje bei atitinkantys labai mažai įmonei, arba mažai įmonei keliamus reikalavimus;

Sūduvos VVG teritorijoje registruoti ūkininkai.

Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 69 451,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 34 726,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

Iki 50 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;

Iki 70 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai: EURI lėšos

VPS priemonės „Socialinių ir kitų paslaugų plėtra vykdant NVO ir bendruomeninį verslą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Pagal šią priemonę remiamos veiklos:

* įvairių socialinių, sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų kūrimas ir plėtra;

*  investicijos į nekilnojamą turtą (pastatus), trūkstamos infrastruktūros sutvarkymas/įrengimas reikalingos įrangos įsigijimas, materialinės bazės stiprinimas, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas  ir pan.

Priemone prisidedama prie šeštojo ES kaimo plėtros prioriteto 6B tikslinės veiklos srities susijusios su socialinės įtrauktiems skatinimu.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje arba Kazlų Rūdos mieste registruoti, bet Sūduvos VVG teritorijoje veiklą vykdantys viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas ar institucijas).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma:

Teikiant projekto paraiškas pagal EŽŪFKP tikslinę sritį Nr. 6B – 140 102,00  Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 140 102,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 222 702,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų iš kurių 69 451,00 Eur sudaro EURI fondo lėšos.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.suduvosvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu S. Daukanto g. 19-409, Kazlų Rūda.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. rugpjūčio 8 d. 9.00 val. iki 2022 m. rugsėjo 19 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos el. paštu adresu: suduvavvg@gmail.com. Teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Sūduvos vietos veiklos grupės būstinėje arba elektroniniu paštu. Už informacijos teikimą atsakingas asmuo: administracijos vadovė Kristina Mačiokienė tel. 8 697 40663, el. p.: suduvavvg@gmail.com.

Kvietimo dokumentaciją galite rasti čia: https://www.suduvosvvg.lt/14-kvietimas