Vadovaujantis Sūduvos VVG įstatų III dalimi

  1. Vietos veiklos grupės nariu gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys pritariantys vietos veiklos grupės tikslams.
  2. Vietos veiklos grupės nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, ar teikia paramą.
  3. Stojantysis į narius pateikia raštišką prašymą tapti nariu vietos veiklos grupės valdybai. Juridiniams asmenims kartu su prašymu būtina pateikti organo, kuris pagal įstatus turi teisę nuspręsti stojančiojo tapimą kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą ir stojančiojo registravimo pažymėjimo kopiją. Prašymas patenkinamas paprasta valdybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu sprendimas neigiamas, jis turi būti motyvuotas. Stojantysis turi teisę apskųsti valdybos sprendimą visuotiniam narių susirinkimui
  4. Nariu tampama gavus teigiamą raštišką valdybos sprendimą ir sumokėjus stojamąjį įnašą.
  5. Vietos veiklos grupė gali turėti garbės narius, kurie renkami visuotiniame narių susirinkime už nuopelnus vietos veiklos grupei.                     Įstatų nauja redakcija

Sūduvos vietos veiklos grupės nariai