Nuo 2019-12-23 9.00 val. iki 2020-01-31 12.00 val. buvo renkamos paraiškos pagal:

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ veiklos sritį „Inovacijų ir bendradarbiavimo skatinimo mokymų organizavimas“ ir veiklos sritį „Mokymų organizavimas socialinio verslo srityje;

VPS priemonę „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“;

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Socialinio verslo paremto bendradarbiavimu ir vietos išteklių panaudojimu kūrimas ir plėtra“ ir veiklos sritį „Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra kaimo vietovėse“.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 116 402,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Iki vietos projektų teikimo termino pabaigos nebuvo pateikta nei viena paraiška, todėl kvietimo lėšos perkeliamos kitiems planuojamiems kvietimams.