PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8

 

Sūduvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus  pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 Sūduvos VVG teritorijoje esant menkoms konkurencingo žemės ūkio galimybėms ir esant dideliam rekreaciniam potencialui galima įvairinti kaimo verslus šiomis kryptimis: turizmo (pramoginės paslaugos turistams, suvenyrų gamyba, maitinimo paslaugos, turizmo centro įkūrimas ir kt.), įvairių paslaugų (kirpyklos, drabužių taisymo, kalvio ir kt.) bei vykdyti kitas veiklas nesusijusias su žemės ūkio verslais (pvz.: produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas jų pardavimas, įvairių paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui).
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Sūduvos VVG teritorijoje;

Naujai įsikūrę privatūs juridiniai vienetai, kurie yra registruoti Sūduvos VVG teritorijoje bei atitinkantys labai mažai įmonei, arba mažai įmonei keliamus reikalavimus;

Sūduvos VVG teritorijoje registruoti ūkininkai.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 53 517,00 Eur

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

50 000,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

Iki 50 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;

Iki 70 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai:  EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 Pagal šią veiklos sritį remiama:

·         ekonominės veiklos kaimo vietovėse, apimančios įvairius ne žemės ūkio verslus (pvz.: produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas jų pardavimas, įvairių paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui);

·         aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimas;

·         paslaugų kaimo gyventojams kūrimas ir plėtra.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys (maža įmonė, labai maža įmonė);

Sūduvos VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys ūkininkai;

Ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, Sūduvos VVG teritorijoje registruoti ir veikiantys pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 24 127,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 24 127,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

Iki 50 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;

Iki 70 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ veiklos sritis „Inovacijų ir bendradarbiavimo skatinimo mokymų organizavimas“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.2 Siekiant LEADER principų ir VPS sėkmingo įgyvendinimo numatoma vykdyti inovacijų diegimo bei partnerystės stiprinimo mokymus projektų vykdytojams atstovaujantiems įvairius sektorius. Daugelyje priemonių yra numatytas vienas iš atrankos kriterijų – projektas įgyvendinamas su vietos bendruomene. Praktiniai mokymai ir įgyta kvalifikacija sudarys sąlygas generuoti novatoriškas idėjas, o dalyvaujant VPS įgyvendinime, jas sėkmingai pritaikyti.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje arba Kazlų Rūdos mieste registruoti, bet Sūduvos VVG teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO, kurios įsteigtos pagal LR Asociacijų, LR Labdaros ir paramos fondų, LR Viešųjų įstaigų įstatymus.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 7 000,00 Eur

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

7 000,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai:  EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ veiklos sritis „Mokymų organizavimas socialinio verslo srityje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.1 Ši veiklos sritis yra skirta VVG teritorijos projektų vykdytojų žinių gilinimui ir kvalifikacijos tobulinimui, siekiant paskatinti juos labiau įsitraukti į verslo ar kitokios ekonominės veiklos vykdymą. Planuojama remti veiklas susijusias su esamų pareiškėjų teoriniu ir praktiniu švietimu verslo pradžios ir jo plėtros, socialinio verslo ir kt. aktualiais klausimais.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje arba Kazlų Rūdos mieste registruoti, bet Sūduvos VVG teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO, kurios įsteigtos pagal LR Asociacijų, LR Labdaros ir paramos fondų, LR Viešųjų įstaigų įstatymus.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 14 000,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 7 000,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos srities „Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant partneryste ir bendradarbiavimu paremtą veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1 Remiamos veiklos: veiklos, paremtos partnerystės ir bendradarbiavimo principu, įdomiai ir novatoriškai pristatyti Sūduvos kraštui būdingas tradicijas. Planuojama, kad projektuose bus numatomi įvairūs renginių ciklai, organizuojamos tradicinės veiklos, kuriose dalyvautų ne mažiau kaip dviejų Sūduvos VVG bendruomeninių organizacijų atstovaujamų teritorijų gyventojai. Pareiškėjai, rengdami projektus pagal šią veiklos sritį, skatinami panaudoti iš 2007-2013 metų finansavimo laikotarpio įsigytus fizinius išteklius (muzikos instrumentai, tautiniai rūbai, sutvarkyti pastatai, aikštynai).
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje arba Kazlų Rūdos mieste registruoti, bet Sūduvos VVG teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO, kurios įsteigtos pagal LR Asociacijų arba LR Labdaros ir paramos fondų arba LR Viešųjų įstaigų įstatymą.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 15 000,00 Eur

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

15 000,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc.
Finansavimo šaltiniai:  EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos srities „Krašto savitumo išsaugojimas organizuojant tradicinius renginius, edukacines programas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2 Remiamos veiklos: skatinamos iniciatyvos, kuriomis siekiama puoselėti krašto savitumą, bei per tradicinius renginius ir edukacines programas prisistatyti plačiajai visuomenei. Taip pat skatinamos veiklos susiję su visą regioną reprezentuojančiais renginiais (Antanave- Dvaro šventė, Šv. Jurgio šventė, Višakio Rūdoje- Devintinių šventė ir Šv. Baltramiejaus atlaidai, Tautkaičiuose- Žolinės teatro festivalis, Bagotojoje Šv. Antano kermošius, Žolinės futbolo turnyras, Plutiškėse- Šv. Onos atlaidai ir kt.). Į projekto veiklas bus skatinama įtraukti vietos amatininkus, verslininkus,  ūkininkus.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje arba Kazlų Rūdos mieste registruoti, bet Sūduvos VVG teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO, kurios įsteigtos pagal LR Asociacijų arba LR Labdaros ir paramos fondų arba LR Viešųjų įstaigų įstatymą arba biudžetinės įstaigos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 25 634,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 12 000,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 139 278,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.suduvosvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu S. Daukanto g. 19-409, Kazlų Rūda.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020-02-28 9.00 val. iki 2020-03-31 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos pateikiant jas asmeniškai VPS vykdytojos buveinėje. Vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Sūduvos vietos veiklos grupės būstinėje arba elektroniniu paštu. Už informacijos teikimą atsakingas asmuo: administracijos vadovė Kristina Mačiokienė tel. 8 697 40663, el. p.: kristina.bot@gmail.com.