Sausio 26 dieną įvyko Sūduvos vietos veiklos grupės valdybos posėdis, kuriame buvo patvirtinta Sūduvos VVG vietos plėtros strategijos metinė įgyvendinimo ataskaita bei patvirtintas finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS III prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ bei veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.
Posėdyje buvo nuspręsta surengti vietos bendruomenių susitikimus aptariant vietos projektų idėjas. Vasario 5 dieną startuos paraiškų rinkimas pagal patvirtintas priemones. Jos bus renkamos iki kovo 31 dienos. Vasario 6 dieną kviečiamos vietos bendruomenės į posėdį pasidalinti savo vietos projektų idėjomis.
Vasario 14 dieną planuojama tvirtinti Sūduvos VVG strategijos V prioriteto „Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas“ priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sričių „Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant partneryste ir bendradarbiavimu paremtą veiklą“ ir „Krašto savitumo išsaugojimas organizuojant tradicinius renginius, edukacines programas“ finansavimo sąlygų aprašus.
Reda Kneizevičienė
Sūduvos VVG pirmininkė