Sūduvos VVG 2007-2013 metų strategija „Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“

Sūduvos VVG vizija buvo patvirtinta 2007-08-10 d. valdybos posėdyje pateikus seminarų metu apibendrintas idėjas. Vizija ir misija buvo formuojama pagal LEADER principą – „iš apačios į viršų“. Kiekviena bendruomenė kūrė savo vizijas ir misijas bei teikė savo pasiūlymus dėl bendros Sūduvos VVG misijos ir vizijos. Seminarų metu darbo grupėse bei valdybos posėdžiuose buvo diskutuojami visi pateikti pasiūlymai ir 2007-11-23 visuotiniame susirinkime konsensuso būdu patvirtinta vizija ir misija.

Sūduvos VVG misija:

  1. Stiprinti partnerystę tarp įvairių sektorių, siekiant subalansuotos kaimo plėtros.
  2. Skatinti pilietiškumą ir bendruomeniškumą, siekiant ugdyti atsakingą pilietį.
  3. Gaivinti kaimo paveldą, puoselėti senuosius verslus
  4. Konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą kaimo plėtros veikėjams ir organizacijoms, įgyvendinant vietos plėtros strategiją.

Sūduvos VVG atstovauja Kazlų Rūdos savivaldybės kaimiškąją teritoriją bei Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūniją. Kazlų Rūdos savivaldybėje 2006 metais buvo 14750 gyventojų, iš kurių: kaimiškoje teritorijoje – 7477 ir  Kazlų Rūdos mieste – 7273 gyventojų, t.y. viršija 6000 gyventojų skaičių.

2007-11-23 visuotinis surinkimas patvirtino naują valdybos sudėtį , kurią sudarė 16 narių (4 vietos valdžios, 4 verslo atstovai ir 8 socialiniai partneriai). Valdyboje buvo  12 atstovų iš Kazlų Rūdos savivaldybės ir 4 atstovai iš Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos. Sūduvos vietos veiklos grupės valdymo organą – valdybą – sudarė: 50 proc. socialiniai ir ekonominiai partneriai (8 nariai), 25 proc. – vietos valdžios atstovai (4 nariai) ir 25 proc. – verslo atstovai (4 nariai). Naujai suformuota valdyba tapo atsakinga už strategijos parengimą. Iki 2008 m. birželio mėnesio buvo atlikti šie Sūduvos VVG kaimo plėtros integruotos strategijos rengimo etapais:

1) Atlikta vietos gyventojų poreikių tyrimą,
2) Atlikta vietos plėtros išteklių būklės analizę,
3) Pristatyta vietos plėtros išteklių ir poreikių analizė,
4) Atlikta SSGG analizė,
5) Suformuoti Sūduvos VVG kaimo plėtros integruotos strategijos vizija, misija, tikslai, ateities uždaviniai, prioritetai ir nustatyti tikslios įgyvendinimo priemonės,
6) Pristatyta strategija,
7) Parengtas strategijos finansinis planas,
8) Parengtas strategijos įgyvendinimo planas,
9) Išversti strategija į anglų kalbą bei parengti strategijos santrauka.

Sūduvos VVG strategijos prioritetai ir priemonės:

I prioritetas. Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas ir amatų plėtros skatinimas ( 4,20 mln. Lt.). Šio prioriteto tikslas- kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus, gerinti gyvenimo kokybę. Šiam prioritetui buvo numatyta šios priemonės: kaimo atnaujinimas ir plėtra ( 4,10 mln. Lt.), kurios tikslas gerinti Sūduvos VVG teritorijos kaimo vietovių estetinį vaizdą, tvarkyti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą bei kaimo turizmo veiklos skatinimas ( 0,10 mln. Lt.), kurios tikslas- didinti kaimo turizmo paslaugų patrauklumą, plėtojant krašto amatus kaimo turizmo sodybose.

II prioritetas. Kultūros tradicijų puoselėjimas ir bendruomeniškumo skatinimas ( 0,86 mln Lt.). Šio prioriteto tikslas- stiprinti vietos socialinį konkurencingumą, išsaugant krašto savitumą ir tradicijas. Šiam prioritetui buvo numatytos šios priemonės: bendruomeniškumo ugdymas, dalijimasis gerąja patirtimi (0,43 mln. Lt.), kurios tikslas- stiprinti žmonių ir bendruomenių gebėjimus plėtoti gyvybingą aplinką, skatinti įvairių teritorijos organizacijų aktyvią veiklą ir bendradarbiavimą bei krašto tradicijų puoselėjimas (0,43 mln. Lt.), kurios tikslas- išsaugoti Sūduvos krašto tradicijas ir perduoti jaunajai kartai, ugdyti vietos gyventojų sąmoningumą, puoselėjant ir reprezentuojant krašto tradicijas.

gs.

2015 metų rugsėjo 30 dieną Sūduvos VVG baigė rengti ir atidavė vertinimui Sūduvos VVG strategiją. Nors tai strategija skirta 2014-2020 metų laikotarpiui, tačiau bus įgyvendinama 2016-2023 metais. Strategijos rengimas užtruko nuo 2015 metų pradžios, kai lankantis bendruomenių visuotiniuose susirinkimuose buvo pristatinėjamos naujo laikotarpio strategijos rengimo gairės ir renkami kaimo gyventojų poreikiai.  Vykdant VVG teritorijos socialinės, ekonominės ir aplinkos situacijos analizę buvo atliktos trys anketinės apklausos: Sūduvos VVG teritorijos situacijos ir gyventojų poreikių apklausa, Sūduvos VVG teritorijos jaunimo situacijos ir poreikių apklausa, Sūduvos VVG teritorijos socialinių paslaugų teikimo vyresnio ir senyvo amžiaus asmenų situacijos ir poreikių apklausa. Gyventojų ir jaunimo apklausa vyko dviem būdais: internetu, portale www.manoapklausa.lt, ir tiesiogiai, platinant anketas vietos gyventojams. Vyresnio ir senyvo amžiaus asmenys buvo apklausiami tiesiogiai. Situacija VVG teritorijoje taip pat buvo nustatoma remiantis viešai prieinama informacija bei pagal atitinkamus duomenimis, kuriuos pateikė Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių administracijos, seniūnijos ir kt. Apibendrinus gautus duomenis VVG administracija parengė stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių preliminarų sąrašą, kuris buvo pristatytas, aptartas bei patikslintas susitikimo su NVO ir kitais nariais metu. Remiantis SSGG analize, tyrimo metu išryškėjusiomis pagrindinėmis probleminėmis sritimis, bei atsižvelgiant į Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu atrankos taisyklių nuostatas VVG administracija suformulavo galimą VPS prioritetų sąrašą, kuris buvo pristatytas, aptartas bei patikslintas susitikimo su NVO ir kitais nariais metu. Atsižvelgiant į patikslinimus susitikimų metu buvo suformuluotos priemonės bei galimos veiklos sritys. Aptarus prioritetų priemonių, veiklos sričių sąrašą su NVO, verslo, valdžios atstovais bei atsižvelgiant į jų planus prisidėti prie VPS įgyvendinimo buvo atliktas preliminarus biudžeto paskirstymas pagal veiklos sritis.

Strategijoje numatyta 5 prioritetai, kuriuose numatoma net 75 proc. strategijos lėšų skirti darbo vietų kūrimui arba esamų išlaikymui. Šiems tikslams pasiekti yra skirti du prioritetai: I prioritetas „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ ( priemonės: Socialinių paslaugų plėtra ir NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra) ir II prioritetas „Kaimo verslų įvairinimas“ (priemonės: Ūkio ir verslo plėtra ir privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra). Likusi dalis ( 25 proc. strategijos projektams skirtų lėšų) skirta turizmo objektų smulkiajai infrastruktūrai tvarkyti,  mokymams bei kultūrinei ir bendruomeninei veiklai). Tam skirta net 3 prioritetai: III prioritetas Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas (priemonė- Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse), IV prioritetas „Vietos gyventojų  žinių didinimas ir kvalifikacijos tobulinimas organizuojant socialinius verslus ir vykdant bendruomeninę veiklą“ ( priemonė- Vietos projektų  pareiškėjų  ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas) ir V prioritetas „Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas“ ( priemonė-  Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas) 

Strategijos vertinimo balai nulems kokia tiksliai suma bus skirta strategijai įgyvendinti. Minimalus privalomas surinkti balų skaičius- 70. Jeigu strategija būtų įvertinta 100 balų, Sūduvos VVG yra pasiruošusi įsisavinti 1 060 326 Eur. 

Pateikiame strategijos prioritetų, priemonių ir veiklos sričių santrauką ir lėšų paskirstymą esant 100 balų įvertinimui. Vertinimo balams esant mažesniems, paramos suma bus mažinama.

Pagal vietos plėtros strategijų atrankos kriterijus jeigu ne mažiau kaip 75 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų VPS įgyvendinimu siekiama darbo vietų VVG teritorijoje kūrimo, įskaitant palankios aplinkos verslui VVG teritorijoje kūrimą bei sąlygų grįžti į darbo rinką sudarymą, skiriama 45 balai. Ne mažiau kaip 35 proc. jaunų žmonių įtraukimas (iki 40 metų)  į VVG sprendimų priėmimo procesus, t. y. jaunų žmonių VVG valdymo organe sudarė galimybę gauti 10 balų.  Buvo kreiptasi į pilietinės visuomenės, verslo ir savivaldybių atstovus, kad deleguojant būtų atsižvelgta į šį prašymą. Tenka apgailestauti, kad Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos dauguma į šį prašymą nereagavo. Dėkojame verslo ir NVO sektoriui, kurie formuojant VVG valdybą delegavo daug jaunų žmonių. Naujam VPS įgyvendinimo laikotarpiui suformuota nauja valdyba, kurios  58 proc. sudaro jauni žmonės t.y.  asmenys iki 40 metų amžiaus.

Strategijos keitimai

Projektų Šaukimai