Sūduvos vietos veiklos grupė (VVG), besirengdama naujajam Europos Sąjungos (ES) laikotarpiui ir konsultuodamasi su VVG teritorijos gyventojais, parengė  Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. projektą. Naujajame laikotarpyje vietos projektams finansuoti skirta apie 1,068 mln. eurų.

Atlikus VVG teritorijos stiprybių, silpnybių ir galimybių, grėsmių (SSGG) analizę, remiantis susitikimų su gyventojais ir jų apklausos rezultatais, nustatyti Sūduvos  VVG gyventojų poreikiai:

 • Vietos ekonomikos augimo skatinimas;
 • Darnaus vietos turizmo vystymas, panaudojant gamtinius, kultūrinius, etninio paveldo išteklius;
 • Viešosios infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas vietos gyventojų poreikiams bei turizmui;
 • Bendradarbiavimo tinklų tarp įvairių sektorių atstovų skatinimas, plėtojant inovatyvius turizmo produktus;
 • Verslo „startuolių“ rėmimas;
 • VVG teritorijos gyventojų ir organizacijų verslumo skatinimas;
 • Teritorijos kultūros savitumo, tradicijų, kraštovaizdžio puoselėjimas, saugojimas ir pritaikymas;
 • Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas ir plėtra;
 • Teminių kaimų koncepcijos vystymas;
 • Poilsio, sveikatingumo, gydomojo turizmo veiklų skatinimas panaudojant vietos gamtinius išteklius;
 • Skaitmeninių technologijų panaudojimas plėtojant vietos ekonomines ir socialines veiklas.

 

Sūduvos VVG teritorijos SSGG analizė:

STIPRYBĖS SILPNYBĖS
Patogi geografinė padėtis, susisiekimas su didžiaisiais miestais (VVG teritorija yra tarp Marijampolės ir Kauno). Nepalanki demografinė situacija vietos verslo plėtrai.
Sūduvos VVG teritorijoje veikia aktyvios kaimo bendruomeninės organizacijos, kurios yra susivienijusios į bendruomenių asociaciją. Aktyvi NVO sektoriaus projektinė veikla sustiprino jų gebėjimus rengti ir administruoti ES ir nacionalinio biudžeto projektus. Menkai išnaudojamas VVG potencialas (miškingumas), maža su miškais susijusių paslaugų pasiūla, neišvystyta pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūra.
Sūduvos VVG teritorija turi didelį turizmo plėtros potencialą dėl esančių gausių gamtos išteklių ir kultūros objektų. Neišvystytas vietos turizmo paslaugų tinklas, neužtikrina pakankamo paslaugų spektro VVG teritorijoje.
Aktyviai veikiantis Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centras, bendradarbiaujantis su vietos bendruomenėmis, amatininkais, kaimo turizmo ir kitų paslaugų teikėjais. Jaunimo aktyvumo stoka dalyvaujant vietos NVO veikloje.
Agroturizmo paslaugų vystymas, teikiant netradicines paslaugas. Nepakankamai panaudojami alternatyvūs energijos ištekliai.
Gausu tradicija tapusių kultūrinių renginių. Inovatyvių ir darnių erdvių renginiams kūrimas (Slow arena) prisideda prie didesnio renginių lankymo ir vietovės populiarinimo. Neišnaudojamas skaitmeninių technologijų potencialas vietos produktų ir paslaugų rinkodarai
GALIMYBĖS GRĖSMĖS
Patogi geografinė padėtis, gamtos ištekliai, kultūros paveldas sudaro galimybes plėtoti su vietos turizmu ir rekreacija susijusius verslus. Dėl koofinansavimo stokos, gali būti sudėtinga vykdyti projektus ir pritraukti investicijas.
Galimybė prisijungti prie Šv. Jokūbo kelio tinklo bei lėtojo turizmo koncepcijos populiarumo augimas sudaro galimybes kurti darnius turizmo produktus, kurti teminius kaimus. Politinės aplinkos nestabilumas, karinių konfliktų grėsmė, ekonominė krizė gali lemti didėjančią emigraciją, ypač jaunų žmonių.
Ugdyti vietos gyventojų ir NVO verslumą. Nepalanki valstybinė mokesčių politika, sunkumai verslo pradžioje neskatina kurti ir plėtoti verslą.

Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas, pritraukimas į

jaunimo organizacijas ir kitas vietos NVO

Verslo poreikius atitinkančių žmogiškųjų išteklių nebuvimas,

technologinių procesų menkas išmanymas, gali apsunkinti naujų technologijų diegimą kuriant inovatyvius/ išskirtinius turizmo produktus.

Informacinių technologijų diegimas ir skaitmenizacija kaimo vietovėse leis kurti tiesioginius ryšius tarp vietos produktų ir paslaugų gamintojų ir vartotojų, pagerins įsidarbinimo galimybes kaimo gyventojams.  
Alternatyvių veiklų kaimo teritorijose skatinimas,
verslo kūrimas ir plėtra
 
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas energijos gamybai sudaro sąlygas kurti švarią ir sveiką aplinką.  

 

Sūduvos VVG VPS projekte, siekiant tolygios ir tvarios kaimo plėtros, prioritetą teikiant veikloms susijusioms su turizmu, planuojama remti:

 • Bendruomeniškumą skatinančias veiklas (minimalus projektų skaičius – 10);
 • Bendruomeninio verslo kūrimą ir plėtrą (minimalus projektų skaičius – 3);
 • Verslo kūrimą ir plėtrą (minimalus projektų skaičius – 8);
 • Kaimų atnaujinimą ir plėtrą (minimalus projektų skaičius – 2);
 • Vietos veiklos grupės teritorinis bendradarbiavimas (minimalus projektų skaičius – 1).

Atrenkant projektus finansavimui bus svarbios vietos projektuose numatytos veiklos orientuotos į turizmo plėtrą; vertinama ar įgyvendinant vietos projektą bus investuojama į klimato kaitą švelninančias priemones ir (ar) atsinaujinančios energijos panaudojimo sprendinius; vertinama ar skiriamas dėmesys gyventojų sveikatingumo užtikrinimui bei draugiškos gyvūnams aplinkos kūrimui; ar numatomos investicijos susijusios su inovacijomis.

Pirmieji kvietimai teikti vietos projektus skirtus bendruomeniškumą skatinančioms veikloms, bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai bei verslo kūrimui ir plėtrai turėtų startuoti jau 2024 metais.

Priemonė VVG teritorijoje registruoti tinkami pareiškėjai ir partneriai Paramos intensyvumas
Bendruomeniškumą skatinančios veiklos Nevyriausybinės organizacijos, bendruomeninės organizacijos, biudžetinės įstaigos ir kt. Iki 90 proc.
Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra Nevyriausybinės organizacijos, bendruomeninės organizacijos ir kt. Iki 95 proc.
Verslo kūrimas ir plėtra Privatūs juridiniai asmenys (labai maža, maža arba vidutinė įmonė), fiziniai asmenys (vyresni nei 18 metų), ūkininkai ir kt. Iki 65 proc.
Kaimų atnaujinimas ir plėtra Viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinės organizacijos, bendruomeninės organizacijos, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos ir kt. Iki 40 proc.
Tarptautinis bendradarbiavimas Vietos veiklos grupė Iki 100 proc.

 

 

Susipažinti su Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. projektu ir/ar gauti papildomos informacijos galima  Sūduvos vietos veiklos grupės buveinėje adresu: S. Daukanto g. 19-409, Kazlų Rūda ir/arba pasiteirauti tel. +370 697 40663.

Kviečiame parengtam strategijos projektui teikti pasiūlymus ir/ar pastebėjimus el. p. suduvavvg@gmail.com  nurodant temą „Pasiūlymas/pastebėjimas VPS“

Vietos Plėtros Strategjia

iki 2023 m. gegužės 25 d. 24:00 val.