Sūduvos VVG administracija ieško naujo komandos nario – viešųjų ryšių specialisto (-ės)

 

kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį išsilavinimą, taip pat turėti žinių LEADERmetodo įgyvendinimo ir kitose kaimo plėtros politikos srityse; arba turėti ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje;
 2. išmanyti teisės aktus, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, būti susipažinusiam su Kaimo plėtros 2007 – 2013 m. ir 2014 – 2020 m. programos (KPP) Leader metodu, gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, greitai orientuotis situacijoje, mokėti logiškai mąstyti, turėti puikius bendravimo įgūdžius, mokėti bent vieną užsienio kalbą (privalumas anglų kalba), stiprius analitinius sugebėjimus, žinoti reprezentavimo subtilumus, būti patikimas, gebėti dirbti komandoje, būti lojalus organizacijai;
 3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos reikalavimus, kalbos kultūros normas;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Excel, Power Point), naudotis interneto naršykle, el. paštu, biuro įranga (faksu, kopijavimo aparatu, skaneriu, fotoaparatu);
 5. turėti vairuotojo pažymėjimą ir lengvojo automobilio vairavimo praktikos.

Funkcijos:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, organizacijos įstatais, valdybos nutarimais, pirmininko įsakymais ir kitais teisės aktais komunikacijos specialistas-administratorius vykdo šias funkcijas:

 1. vykdo su strategijos įgyvendinimu susijusius administracinius veiksmus (parengia įvairių vidaus teisės aktų bei tvarkos dokumentų projektus, parengia kvietimų teikti vietos projektų paraiškas dokumentaciją, registruoja vietos projektų paraiškas, pildo vietos projektų paraiškų registracijos žurnalą ir kt.)
 2. teikia informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą potencialiems vietos projektų pareiškėjams;
 3. tvarko VVG vidaus dokumentaciją;
 4. rengia pranešimus visuomenei apie VVG vykdomą veiklą ir VPS įgyvendinimą, iniciatyvas ir jų įtaką gyventojams;
 5. organizuoja VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginius (mokymus, informacinius renginius, konferencijas ir kt.);
 6. bendrauja su vietos projektų teikėjais ir pilietinės visuomenės, verslo bei vietos valdžios sektorių atstovais, konsultuoja, informuoja, teikia metodinę pagalbą VPS įgyvendinimo klausimais;
 7. savo iniciatyva VVG administracijos vadovui ar pirmininkui siūlo pranešimų visuomenei temas;
 8. administruoja VVG interneto svetainę, socialinių tinklų paskyras, rengia, įkelia ir prižiūri ten esančią informaciją;
 9. atsako į suinteresuotiems asmenims rūpimus klausimus apie VVG vykdomą veiklą ir VPS įgyvendinimą;
 10. fiksuoją ir sistemina VVG renginių, susirinkimų ir kitos veiklos foto ar video medžiagą;
 11. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio administracijos vadovo ar VVG pirmininko teisėtus nurodymus.

 

Darbo vieta:

 1. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda

Darbo pobūdis:

Visa darbo diena, terminuota darbo sutartis 1 metams.

Darbo užmokestis:

7,2 baziniai dydžiai (2021 m. bazinis dydis – 177 Eur.)

 

Savo CV siųskite el. paštu suduvavvg@gmail.com