2022 m. rugpjūčio 22 d. pasirašyta paramos sutartis Nr. 42PP-KM-22-1-03946-PR001 Sūduvos VVG
2023-2027 m. vietos plėtros strategijai (toliau –VPS) parengti. Projekto įgyvendinimui skirta 20000 Eur
paramos suma. Įgyvendinant projektą dalį lėšų planuojama skirti paslaugos, susijusios su Sūduvos VVG
teritorijos statistinių duomenų tyrimu ir gautų rezultatų apibendrinimo parengimo, pirkimui. Likusi projekto
lėšų dalis bus skirta VPS Sūduvos VVG administracijos darbuotojams, kurie bus atsakingi už susitikimų-
diskusijų Sasnavos, Plutiškių, Kazlų Rūdos, Jankų ir Antanavo seniūnijose organizavimą kurių metu
planuojama aptarti konkrečios vietovės problemas, išsiaiškinti poreikius, nusistatyti tikslus ir prioritetus.
Pagal apibendrintus statistinius duomenis, poreikių tyrimo rezultatus bus formuluojami VPS tikslai ir
planuojami pasiekti rezultatai. Preliminari projekto įgyvendinimo pabaiga 2025-08-31.