Nacionalinė mokėjimo agentūra informavo, kad Sūduvos VVG teiktas prašymas koreguoti strategiją yra patvirtintas.

2016 m. spalio 18 d. vykusio VVG valdybos posėdžio metu pastebėta, jog siekiant užtikrinti lygias galimybes potencialiems pareiškėjams dalyvauti įgyvendinant VPS būtina patikslinti VPS 9 skyriuje numatytus kai kurių veiklos sričių atrankos kriterijus.

Performuluojant atrankos kriterijus buvo prašoma pakeisti terminą „seniūnijos“ į terminą „bendruomeninių organizacijų atstovaujamos teritorijos“.Sūduvos VVG teritorija apima 5 seniūnijas, kuriose veikiančių bendruomeninių organizacijų skaičius yra labai netolygus. Antanavo ir Plutiškių seniūnijose veikia po vieną bendruomeninę organizaciją, Jankų seniūnijoje – 2, kai tuo tarpu Sasnavos seniūnija vienija 6 bendruomenines organizacijas, o Kazlų Rūdos seniūnija – 10. Jei keletas Sasnavos ar Kazlų Rūdos seniūnijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų norėtų teikti bendrą projektą, pagal ankstesnį atrankos kriterijų, būtinai turėtų prijunti dar vieną bendruomeninę organizaciją iš kitos seniūnijos, nors realaus poreikio dalyvauti projekte ta bendruomenė neturėtų. Siekiant, jog projektuose nebūtų dirbtinai kuriami partnerystės ryšiai ir kad projektais siekiami rezultatai geriausiai atitiktų VPS prioritetus buvo daromas šis pakeitimas.

Pagal projektų atrankos komiteto rekomendacijas buvo pakeisti VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ veiklos sričių „Mokymų organizavimas socialinio verslo srityje ir „Inovacijų ir bendradarbiavimo skatinimo mokymų organizavimas du atrankos kriterijai. Įtrauktas naujas atrankos kriterijus „pareiškėjas turi patirties įgyvendinant ES projektus“, kuriuo siekiama atrinkti tuos projektus, kurių pareiškėjai turi pakankamus administracinius gebėjimus sklandžiai įgyvendinti projektą ir siekti jame numatytų tikslų. Planuojama vertinti pagal patirtį patvirtinančius dokumentus (paramos sutarties kopija ar kitas patirtį patvirtinantis dokumentas). Aukštesnis įvertinimas (balų skaičius) galėtų būti skiriamas atsižvelgiant į tai: 1) keliuose tarptautiniuose projektuose dalyvavo ar vykdė pareiškėjas; 2) keliuose nacionaliniuose projektuose dalyvavo ar vykdė pareiškėjas; 3) kokios finansinės apimties projektuose dalyvavo ar vykdė pareiškėjas. Pagal minėtas veiklos sritis projektai bus vertinami pagal dar vieną naują atrankos kriterijų „rengiant projektą atliktas poreikių tyrimas“. Šiuo kriterijumi siekiama, kad projekte numatytos veiklos, šiuo atveju parenkama mokymų tematika, tikrai būtų aktuali projekto dalyviams ir jie iš šio projekto gautų maksimalią naudą. Planuojama vertinti pagal prie paraiškos pridedamus dokumentus (tyrimo apibendrinimo ataskaita ar kiti tyrimo rezultatus patvirtinantys dokumentai). Aukštesnis įvertinimas (balų skaičius) galėtų būti skiriamas atsižvelgiant į tai: 1) panaudota daugiau poreikių tyrimų metodų; 2) apklausoje dalyvaujančių respondentų grupės (pvz.: jau esami pareiškėjai, potencialūs pareiškėjai).

Tikime, kad padaryti pakeitimai sudarys sąlygas kokybiškam projektų parengimui ir įgyvendinimui.

Naują strategijos redakciją galima rasti čia- SŪDUVOS VVG STRATEGIJOS NAUJA REDAKCIJA

Sūduvos VVG pirmininkė Reda Kneizevičienė