2023-04-19 vyko Sūduvos VVG visuotinis ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas. Susirinkimo metu pristatyta Pirmininko 2022 m. veiklos ataskaita, aptartas 2023 m. veiklos planas. Revizinės komisijos pirmininkas Audrius Raškauskas pristatė organizacijos finansinę padėtį vadovaujantis finansinių ataskaitų duomenimis. Svarstytiems klausimams vienbalsiai pritarta.

Rengiant naujo finansinio laikotarpio vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) būtina buvo pasikeisti organizacijos įstatus. Nariams prieš susirinkimą buvo pateikta nauja tipinių įstatų redakcija. Dėl naujų įstatų gauta keletas pasiūlymų į kuriuos planuojama atsižvelgti. Įstatų keitimo klausimui vienbalsiai pritarta.

Susirinkimo metu vyko dviejų valdymo organų rinkimai – tai organizacijos pirmininko ir valdybos. Organizacijos pirmininke dar vienai kadencijai perrinkta Kristina Mačiokienė, na o tvirtinant naujos sudėties valdybą buvo nemažai pokyčių. Vadovaujantis naujo laikotarpio VPS rengimo taisyklėmis mažėja vietos valdžios atstovų skaičius iki 2 (buvo 3) ir išsiplečia vietos verslo atstovų skaičius iki 5 (buvo 4). Susirinkimo metu patvirtinta šios sudėties valdyba:

 Eil. Nr.

Organizacija

Atstovas

Sektorius

1

Marijampolės savivaldybė

Darius Cinaitis

Vietos valdžia

2

UAB Avansas

Renata Mažeikienė

Verslas

3

Puskelnių kaimo bendruomenė

Virginijus Jonavičius

NVO

4

Višakio Rūdos kaimo bendruomenė

Loreta Matusevičienė

NVO

5

Kazlų Rūdos savivaldybė

Rasa Avietynienė

Vietos valdžia

6

Individuali veikla

Eduardas Norkus

Verslas

7

Individuali veikla

Nerijus Sabas

Verslas

8

Ūkininko ūkis

Milda Krepenskienė

Verslas

9

Individuali veikla

Gina Gelažnikienė

Verslas

10

Kazlų Rūdos muzikos klubas

Mindaugas Akelaitis

NVO

11

Bagotosios jaunimo organizacija „Bigeris“

 Karolis Raškauskas

NVO

12

Jūrės miestelio bendruomenė

Žygimantas Laureckas

NVO

 

Vadovaujantis naujų įstatų nuostatomis išrinktas dar vienas asociacijos organas – revizorius. Į šias pareigas paskirtas A. Raškauskas.

Atsižvelgiant į atliktą poreikių tyrimą, vadovaujantis statistiniais duomenimis pirmininkė pristatė planuojamas naujos VPS priemones, projektų skaičių bei galimą lėšų paskirstymą pagal priemones. Nariai buvo informuoti, kad kitą savaitę pagrindinės VPS nuostatos bus paskelbtos organizacijos interneto svetainėje derinimui su visuomene ir 20 d.d. lauksime pasiūlymų ir pastabų.

Aptariant einamuosius klausimus, nariams buvo priminta, kad iki gegužės 10 d. vyksta 16 kvietimas teikti vietos projektų paraiškas planuojantiems vykdyti verslo pradžios projektus.  Taip pat nariai informuoti, kad Sūduvos VVG partnerio teisėmis dalyvaus teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektuose, jei šios paraiškos bus patvirtintos. Teritorinio bendradarbiavimo projekto pareiškėjas Vilkaviškio r. VVG, o tarptautinio – Kalvarijos VVG. Taip pat prie einamųjų klausimų aptartos visuotinių susirinkimų organizavimo galimybės, nariai pritarė 3 galimoms alternatyvoms: susirinkimo organizavimas gyvai, susirinkimo organizavimas nuotoliniu būdu ir susirinkimo organizavimas mišriu būdu t. y. dalis narių dalyvauja gyvai, dalis narių dalyvauja nuotoliniu būdu.

Dėkojame nariams už aktyvų dalyvavimą VVG veikloje, teikiamus pasiūlymus ir pastabas.