I Šaukimo projektai

 

Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

 

"Saugi bendruomenė visų pastangomis"

Pareiškėjas – Marijampolės vyriausias policijos komisariatas Projekto vertė – 49383,56 Lt. Projekto tikslai:
 1. Organizuoti ir vykdyti gyventojų švietimą saugios aplinkos kūrimo ir teisės klausimais;
 2. Organizuoti ir koordinuoti sistemingai su policija bendradarbiaujančių gyventojų veiklą;
 3. Įkurti saugios kaimynystės grupes.
Projekto uždaviniai: 1.1. Bus suorganizuotos dvi konferencijos, pristatančios projektą visuomenei, užtikrinančios apsikeitimą gerąja patirtimi. 1.2. Bus parengti, išleisti ir išplatinti gyventojams 4 informaciniai leidiniai, kuriuose gyventojams bus pateikiama apibendrinta Lietuvos ir užsienio geroji patirtis; 1.3. Gyventojams susirinkimų metu ir individualiai bus organizuota ne mažiau kaip 70 valandų trukmės konsultacijų s . 2.1. Kazlų Rūdos savivaldybės kaimiškose teritorijose bus suburti ne mažiau kaip 3 JPR būreliai, suorganizuotos 4 bendros visų būrelių sueigos ir 6 ekskursijos. augios gyvenamosios aplinkos kūrimo klausimais. 3.1. Kazlų Rūdos savivaldybės kaimiškose teritorijose pradės veiklą ne mažiau kaip 4 saugios kaimynystės grupės. Aktyviai policijos rėmėjų veikloje dalyvaus ne mažiau kaip 25 asmenys, kuriems projekto vykdymo metu bus organizuota ne trumpesnė kaip 24 akademinių valandų kvalifikacijos tobulinimo programa. Pasiekti rezultatai Įvykdžius visas projekte numatytas veiklas vyksta tęstinės veiklos. Gyventojai patys aktyviau dalyvauja saugios aplinkos tobulinime. Projekto veiklas įgyvendinę policijos pareigūnai ir toliau rūpinasi saugios gyvenamosios aplinkos tobulinimu, ryšių su gyventojais stiprinimu. Tęsia veikla suburti Jaunųjų policijos rėmėjų būreliai.

.

Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija

 

"Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo bendruomeninių organizacijų stiprinimas ir įgūdžių ugdymas"

Pareiškėjas – Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija Partneris – Gudelių, Būdos, Ąžuolų Būdos, Bagotosios, Jūrės miestelio ir Kazliškių kaimo bendruomenės Projekto vertė – 65 979,02 Lt. Projekto tikslas – Stiprinti Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo bendruomenines organizacijas. Projekto uždaviniai:
 1. Įsigyti 8 kompiuterius su programine įranga ir internetiniu ryšiu, kurie bus naudojami rengiant kompiuterinio raštingumo kursus.
 2. Surengti 6 pradinio kompiuterinio raštingumo kursus Gudelių, Būdos, Ąžuolų Būdos, Bagotosios, Jūrės miestelio ir Kazliškių kaimo bendruomenėse.
 3. Surengti 6 seminarus bendruomeninės organizacijos veiklos organizavimo klausimais.
 4. Surengti Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomeninių organizacijų sąskrydį.
Pasiekti rezultatai: Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija vykdo tęstinę veiklą. Projekto metu įsigyta įranga (kompiuterinė įranga, lazerinis spausdintuvas) naudojama tarp  bendruomenių narių, stiprinant bendruomenių materialinę bazę bei užtikrinant informacijos prieinamumą. Mokymų metu įgytos žinios buvo naudingos organizuojant įvairias veiklas, aktyviai dalyvaujant socialinių paslaugų teikime bei ugdant verslumą kaimo vietovėse. Kaimo bendruomeninės organizacijos pradėjo aktyviau bendradarbiauti tarpusavyje. jas

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

 

"Kazlų Rūdos krašto kulinarinio ir etninio paveldo tradicijų išsaugojimas ir puoselėjimas"

Pareiškėjas – Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras Partneris – Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija Projekto vertė – 25 095,54 Lt. Projekto tikslas – populiarinti kulinarinio paveldo tradicijas interpretuojant krašto kulinarinio paveldo praeitį ir dabartį, įtraukiant kaimo gyventojų užimtumo ir tarpusavio bendradarbiavimo skatinimą. Projekto uždaviniai:
 1. Suorganizuoti ekspedicijos pas šeimininkes, kurios pagal senovines tradicijas gamina etninius, išskirtinius patiekalus;
 2. Surengti 7 šių patiekalų edukaciniai pristatymus vietinių kaimo švenčių;
 3. Surengti parodą, kurioje bus eksponuojamos projekto metu patirtos akimirkos;
 4. Išleista knygą apie Kazlų Rūdos krašto kulinarinį paveldą.
Pasiekti rezultatai: Projekto metu surinkta ir užrašyta informacija leido išsaugoti kulinarinio ir etninio paveldo tradicijas. Užsimezgė bendradarbiavimo ryšiai tarp bendruomenių narių, kurie leidžia užtikrinti sąsają vykdant įvairius kultūrinius renginius, suaktyvėjo kaimo kultūrinis gyvenimas, gyventojų užimtumas. Projekto metu įsigyta įranga bus toliau naudojama organizacijų veikloje.  

Marijampolės savivaldybės Tautkaičių kaimo bendruomenė

 

"Etnokultūros tradicijų išsaugojimas Tautkaičiuose"

Pareiškėjas – Tautkaičių kaimo bendruomenė Partneris – Tautkaičių klojimo teatro draugija „Gegnė“ Projekto vertė – 68 740,00 Lt. Projekto tikslas – Stiprinti senųjų Suvalkijos krašto švenčių gyvybingumą bei didinti jų organizavimo kokybę. Projekto uždaviniai:
 1. Įsigyti muzikos instrumentus (saksofonas sopranas, elektroakustinė gitara, būgnų komplektas), įgarsinimo aparatūrą (kolonėlės, mikrofonai, kūbas, mikrofoninis kabelis), Suvalkijos krašto tautinę aprangą bei fotoaparatą;.
 2. Įsigyti Suvalkijos krašto 14 tautinės aprangos komplektų;
2.Surengti 11 Suvalkijos kraštui būdingų tradicinių švenčių; 3.Surengti 11 talkų. Pasiekti rezultatai: Įsigyti muzikos instrumentai, įgarsinimo aparatūra, Suvalkijos krašto tautiniai rūbai, fotoaparatas naudojami meno kolektyvų bei bendruomenės rengiant šventes. Įsigytas traktoriukas žolei pjauti naudojamas Tautkaičių kaimo aplinkos gražinimui bei išlaikomas bendruomenės lėšomis. Nuolat rengiami įvairūs renginiai, kuriais siekiama atgaivinti senąsias Suvalkijos krašto šventes bei į jų organizavimą įtraukti kuo daugiau jaunimo.

Bagotosios jaunimo organizacija “Bigeris”

 

"Bagotosios jaunimo organizacijos „Bigeris“ir Bagotosios kaimo bendruomenės stiprinimas"

Pareiškėjas – Bagotosios jaunimo organizacija „Bigeris“ Partneris – Bagotosios kaimo bendruomenė Projekto vertė – 37 200,00 Lt. Projekto tikslas – ugdyti bendruomeniškumą, skatinti jaunimo integraciją į bendruomenę. Projekto uždaviniai:
 1. Pasiūlyti nestacionarias socialines paslaugas Bagotosios bendruomenei.
 2. Sustiprinti jaunimo organizacijos „Bigeris“ materialinę bazę įsigyjant kompiuterį su programine įranga, projektoriaus ekraną, daugiafunkcinį įrenginį bei fotoaparatą su stovu.
 3. Surengti profesionalių futbolo trenerių treniruotes jaunimui ir vaikams.
 4. Surengti tarpbendruomeninį futbolo turnyrą „Žolinė 2011“.
 5. Įrengti parką.

Antanavo jaunimo klaubas “Draugai”

 

"Bendruomeniškumo ugdymas švenčiant 250 metų Antanavo jubiliejų"

Pareiškėjas – Antanavo jaunimo klubas „Draugai“ Partneris – Antanavo bendruomenė Projekto vertė – 54 672,57 Lt. Projekto tikslas – ugdyti bendruomeniškumą minint Antanavo 250 metų jubiliejų. Projekto uždaviniai:
 1. Remiantis socialinių paslaugų teikimo kokybės analizės rezultatais plėsti nestacionarias socialines paslaugas Antanavo seniūnijoje;
 2. Surengti renginių ciklą minint Antanavo 250-metį;
 3. Išleisti knygą apie Antanavo istoriją ir dabartį „Tarp Šešupės ir Pilvės“;
 4. Surengti dvi konferencijas: Partnerystės stiprinimas Antanave ugdant bendruomenės verslumą teikiant socialines paslaugas“ ir „Antanavo praeitis, dabartis ir ateitis“, skirtą Antanavo jaunimo klubo 5-mečiui ir Antanavo bendruomenės 10-mečiui paminėti.;
 5. Sukurti Antanavo internetinę svetainę.
Pasiekti rezultatai: Įsigyta aplinkos tvarkymo technika (traktoriukas-žoliapjovė, sniego pūstuvas, sniego peilis, priekaba, benzininė krūmapjovė), kuri naudojama teikiant nestacionarias socialines paslaugas Antanavo seniūnijos gyventojams, tvarkant Antanavo seniūnijos aplinką, buvusį dvaro parką. Surengtas renginių ciklas, skirtas Antanavo 250 metų jubiliejui: skulptorių pleneras „Antanavui – 250“, jaunimo stovykla „Labirintas – kaimo jaunimo iniciatyvoms skatinti“ bei kraštiečių sueiga. Skulptorių plenero dėka tris pagrindinius Antanavo kaimo įvažiavimus papuošė mediniai ženklai su kaimo pavadinimu ir herbu. Jaunimo stovyklos metu buvo praplėstas Labirintas, įrengiant papildomą taką bei užrašą su skaičiais „250“. Kraštiečių sueigos metu vyko buvusių ir esamų Antanavo krašto gyventojų susitikimas, kurio metu buvo šventinama atstatyta Antanavo koplyčia, pristatomos šio projekto veiklos. Išleista knyga apie Antanavo istoriją „Tarp Šešupės ir Pilvės“. Surengtos dvi konferencijos, skirtos Antanavo jaunimo klubo „Draugai“ 5-mečiui ir Antanavo bendruomenės 10-mečiui paminėti. Naujai sukurta Antanavo bendruomenės interneto svetainė www.antanavas.lt.

Smilgių kaimo bendruomenė

 

"Gyvenkime linksmiau ir aktyviau"

Pareiškėjas – Smilgių kaimo bendruomenė Projekto vertė – 45599,98 Lt. Projekto tikslas: stiprinti bendruomenės tarpusavio ryšį, kurti patrauklią kultūrinę aplinką Smilgių kaime. Projekto uždaviniai: 1.Sustiprinti bendruomenės materialinės bazės sustiprinimas. 2.Surengt 6 renginius (Užgavinės, Velykos, Joninės, Žolinė, Šv. Kalėdos, baigiamoji projekto rezultatų pristatymo konferencija). 3.Surengti jaunimo šokių vakarus bei stalo teniso turnyrus. 4.Organizuot bendruomenės narių išvykos į kitas Marijampolės apskrities bendruomenes pasisemti gerosios patirties pavyzdžių bei pristatyti savo veiklą. Pasiekti rezultatai Įsigytos įrangos dėka pagerėjo renginių kokybė. Tai sudarė sąlygas jaunimo užimtumo įvairinimui bei sudaryti palankesnes sąlygas kokybiškiau vykdyti bendruomenės veiklą.  Šio projekto rezultatu pasinaudojo 60 vietos gyventojų. Renginiuose dalyvavo 46 dalyviai. Po projekto bendruomenė ir toliau organizuoja įvairias šventes, kurios buria vietos gyventojus. Tęsiami projekto metu užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su kitomis bendruomenėmis.

II Šaukimo projektai

 

Antanavo bendruomenė

 

Antanavo kultūros namų rekonstrukcija

 Pareiškėjas – Antanavo bendruomenė Partneris – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Projekto vertė – 249 480 Lt. Projekto tikslas – rekonstruoti Antanavo kultūros namus ir pritaikyti bendruomenės poreikiams. Projekto uždaviniai:
 1. Pakeisti langus, duris;
 2. Įrengti nauja šildymo sistemą;
 3. Atlikti salės remontą;
 4. Atlikti darbo kabineto remontą;
 5. Įsigyti kėdžių;
 6. Organizuoti Antanavo seniūnijos gyventojų laisvalaikio užimtumą
Pasiekti rezultatai: Rekonstruoti Antanavo kultūros namai  ir pritaikyti bendruomenės poreikiams : pakeisti langai, durys; įrengti nauja šildymo sistema, kuria naudojasi ne tik kultūros namai, bet ir medicinos punktas bei bendruomenės centras; atliktas salės remontas; atliktas darbo kabineto remontas;  įsigyta kėdžių ir stalų. Pradėtas organizuoti Antanavo seniūnijos gyventojų laisvalaikio užimtumas. Parengtas kultūros namų veiklos planas, numatantis veiklą įvairaus amžiaus asmenims. Rengiami šokių vakarai jaunimui, kalendorinės šventės, valstybės paminėjimai, bendruomenės susirinkimai.

Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė

 

"Parapijos gyvenamojo namo remontas, pritaikymas viešiesiems poreikiams ir materialinės bazės stiprinimas"

Pareiškėjas – Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė Partneris – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Projekto vertė 94 595,00 Lt. Projekto tikslas – Parapijos gyvenamojo namo remontas pritaikant viešiesiems poreikiams ir materialinės bazės stiprinimas sudarant geresnes sąlygas Ąžuolų Būdos bendruomenės kultūrinei, bei socialinei veiklai. Projekto uždaviniai:
 1. Atlikti Ąžuolų Būdos parapijos gyvenamojo namų remonto darbus (pakeisti stogo danga, pakeisti langus, įrengti salę ir tualetą);
 2. Sustiprinti materialinę bazę ( įsigyti baldus, muzikos instrumentus, įgarsinimo įrangą, fotoaparatą).
Pasiekti rezultatai: Suremontuotame pastate organizuojami sociokultūrinė veikla: kultūriniai renginiai (Advento popietės, Kalėdų, Velykų ir Atvelykio šventės). Dėka įsigytų muzikos instrumentų, bendruomenėje muzikuoja ir dainuoja ansamblis „Gilija“. Šia įranga naudojasi ir Ąžuolų Būdos universalaus daugiafunkcinio centro mažieji lankytojai.

Tautkaičių kaimo klojimo teatro draugija „Gegnė“

 

„Kultūros namų, esančių Marijampolės sav., Sasnavos sen., Dženčialaukos k., Liepų g. 20, remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“

Pareiškėjas – Tautkaičių kaimo klojimo teatro draugija „Gegnė“ Partneris – Marijampolės savivaldybės administracija Projekto vertė – 265 000,00 Lt. Projekto tikslas – Pagerinti Dženčialaukos kaimo bendruomenei, sąlygas kultūrinei ir bendruomeninei veiklai, suremontuojant kultūros namus. Projekto uždaviniai:
 1. Apšiltinti ir pakeisti stogo dangą;
 2. Apšiltinti kultūros pastato sienas;
 3. Pakeisti pastato langus ir duris;
 4. Atnaujinti vidaus vandentiekio, šildymo, elektros sistemas;
 5. Rengti teminius jaunimo vakarus.
Pasiekti rezultatai: Pakeista ir apšiltinta stogo danga, apšiltintos kultūros namų pastato sienos, pakeisti pastato langai ir durys, atnaujintos pastato vidaus vandentiekio, šildymo, elektros sistemos bei surengti šeši jaunimo teminiai vakarai. s.

Kvietiškio kaimo bendruomenė

 

"Multifunkcinės sporto aikštelės įrengimas Kvietiškio kaime"

Pareiškėjas – Kvietiškio kaimo bendruomenė Partneris – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Projekto vertė – 180 681,00 Lt. Projekto tikslas – didinti Kvietiškio kaimo bendruomenės narių užimtumą, laisvalaikio įvairovę įrengiant nultifunkcinę aikštelę. Projekto uždaviniai:
 1. Krepšinio aikštelės įrengimas
 2. Tinklinio, teniso, badmintono aikštelės įrengimas
 3. Mini futbolo aikštelės įrengimas
 4. Tvoros aptvėrimas
 5. Poilsio zonos įrengimas greta multifunkcinės aikštelės
Pasiekti rezultatai: Projekto metu atliktos investicijos sudaro sąlygas kaimo žmonėms aktyviau užsiimti sportine ir kultūrine veikla. Tai yra puiki vieta vaikams, jaunimui ir suaugusiems praleisti savo laiką, skatinti bendravimą. Greta įrengtoje aikštelėje vyksta kaimo šventės, kraštiečių susitikimai.

Puskelnių kaimo bendruomenė

 

"Puskelnių kaimo bendruomenės namų remontas ir materialinės bazės stiprinimas"

Pareiškėjas – Puskelnių kaimo bendruomenė Partneris – Marijampolės savivaldybės administracija Projekto vertė – 164 390,79 Lt. Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas Puskelnių bendruomenės namuose vykdyti kultūrinę veiklą, teikti paslaugas pagal poreikius, užimtumui ir kultūringam bei turiningam laisvalaikio praleidimu. Projekto uždaviniai:
 1. Suremontuoti bendruomenės patalpas;
 2. Įrengti apsauginę ir priešgaisrinė signalizaciją.
 3. Įrengti bendruomenės biurą su org. technika.
 4. Įsigyti baldus renginiams.
 5. Įsigyti virtuvės įrangą.
 6. Viešinti projektą.
Pasiekti rezultatai: Suremontuotos patalpos, įrengta apsaugos ir priešgaisrinė signalizacijos, nupirkta biuro su org. technika, įsigyti baldai, virtuvės įranga, projektas paviešintas Marijampolės apskrities laikraštyje ,,Suvalkietis“

Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo parapija

 

"Višakio Rūdos kaimo kultūros namų pastato remontas"

Pareiškėjas – Višakio šv. Vyskupo Stanislovo parapija Projekto vertė – 277 414,00 Lt. Projekto tikslas – geresnių kultūrinės veiklos sąlygų sudarymas Višakio Rūdos kaimo bendruomenei, atliekant Višakio Rūdos kultūros namų pastato kapitalinį remontą. Projekto uždaviniai: Šio projekto uždavinys – atlikti Višakio Rūdos kultūros namų kapitalinio remonto darbus. Projekto metu bus vykdomos veiklos:
 1. Remonto darbai:
1.1. Pamatų stiprinimas ir apšiltinimas; 1.2. Sienų šiltinimas ir apkalimas lentomis; 1.3. Stogo šiltinimas ir dangos keitimas; 1.4. Langų ir lauko durų pakeitimas; 1.5. Vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas, 1.6. Vidaus patalpų apdailos darbai.
 1. Projekto viešinimas:
2.1 Aiškinamojo stendo (plakato) įrengimas
 1. Projekto administravimas
Pasiekti rezultatai Projekto metu atlikus numatytus darbus sudarytos geresnės sąlygos kultūrinei veiklai Višakio Rūdos kaimo gyventojams. Tinkamų sąlygų kaimo gyventojų meninei raiškai ir iniciatyvoms sudarymas yra svarbi prielaida kaimo socialiniam-ekonominiam vystymuisi ir kaimo vietovės patrauklumui didėti. Kultūros namuose vyksta daug renginių, repetuoja kaimo kapela :Šaltinėlis“, vykdomi užsiėmimai pagal neįgaliųjų socialinės integracijos projektą.

Antanavo Bendruomenė

 

"Buvusio Antanavo dvaro sodybos fragmento tvarkybos darbai "

Pareiškėjas – Antanavo bendruomenė Partneris – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Projekto vertė – 677 825,52 Lt. Projekto tikslas – atlikti Antanavo dvaro parko tvarkybos darbus ir sukurti rekreacinę zoną. Projekto uždaviniai:
 1. Atlikti deandraloginius, istorinius, geologinius ir geodezinius tyrinėjimus;
 2. Įrengti drenažą aplink koplyčią;
 3. Išvalyti tvenkinius ir kanalus;
 4. Sutvarkyti takus, įrengti suoliukus ir šiukšliadėžes;
 5. Įrengti apšvietimą;
 6. Apsodinti gėlėmis naujus gėlynus.
Pasiekti rezultatai: Atlikus techninį projektą, atlikti I etapo senojo Antanavo parko tvarkybos darbai: įrengtas koplyčios drenažas, išvalyt tvenkiniai ir kanalai, įrengti takai, suoliukai ir šiukšliadėžės. Parke įrengtas apšvietimas, gėlynai. Liepos 12 d. įvyko parko atidarymas. Numatoma kasmet rengti įvairius renginius, tradicinius klasikinės muzikos koncertus, muges. Pagal Žemės ūkio ministerijos projektą įrengta vaikų žaidimo aikštelė. Parke yra tarptautinio projekto „Šiaurės Estijos Harju, Lietuvos Sūduvos, Lenkijos KOLD ir Slovakijos Spiš regionų turizmo plėtra panaudojant vietos išteklius“ Estijos pasakos „Šiaurinė varlė“ stendas.

Bagotosios kaimo bendruomenė

 

"Bagotosios futbolo stadiono įrengimas"

Pareiškėjas – Bagotosios kaimo bendruomenė Partneris – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Projekto vertė 393 091,00 Lt. Projekto tikslas – Siekiant patrauklios aplinkos kūrimo Bagotosios kaime įrengti futbolo stadioną. Projekto uždaviniai:
 1. Žemės nusausinimas ir pagrindų paruošimas ( 2400 m2)
2.Dirbtinės žolės dangos 40mm įrengimas (užpilta SBR granulėmis) 3.Vartų pastatymas ir tvoros aptvėrimas 4.Futbolo turnyro „ Žolinė 2012” organizavimas                               Pasiekti rezultatai: Buvo įgyvendinti visi iškelti uždaviniai:atlikti žemės nusausinimo ir pagrindų paruošimo, dirbtinės žolės dangos 40mm įrengimo (užpilta SBR granulėmis), vartų pastatymo ir tvoros aptvėrimo darbai. Įrengtame futbolo stadione kasmet organizuojamas futbolo turnyras „Žolinė“ ir nuolat rengiamos draugiškos vaikų ir  suaugusiųjų futbolo varžybos, vykdomi Kazlų Rūdos „Šilas“ vaikų čempionato turai . Nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio pradėtos rengti Bagotosios vaikų futbolo treniruotės. Stadione parengiamuoju laikotarpiu treniruojasi FK „Šilas“ komanda. Bagotosios kaimo bendruomenė, kartu su Bagotosios pagrindine mokykla, jaunimo organizacija „Bigeris‘ prižiūri stadioną, tvarko aplinką. Taip pat stadiono veiklą remia Kazlų Rūdos sav. Sporto ir Kultūros centrai, FK „Šilas“, organizuojant renginius ir suteikiant metodinę pagalbą prisideda LFF.   

Kazliškių bendruomenė

 

„Rekreacinės zonos Kazliškių kaime sutvarkymas“

Pareiškėjas – Kazliškių kaimo bendruomenė Partneris – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Projekto vertė – 274 600,00 Lt. Projekto tikslas – sutvarkyti rekreacinę zoną Kazliškių kaime bei pritaikyti kultūrinės veiklos puoselėjimui. Projekto uždaviniai:
 1. Išdidinti sceną „Bardų sala“ atliekant šiuos darbus: naujų grindų klojimas, naujų sienų statymas, naujo stogo dengimas;
 2. Vandens gręžinio išgręžimas ir vandentiekio nutiesimas iki scenos „Bardų sala“;
 3. Scenos apšvietimo įrengimas;
 4. Aplinkinės rekreacinės zonos sutvarkymas;
 5. Bardų festivalio „Baltos naktys“ organizavimas.
Pasiekti rezultatai: Pagerintoje rekreacinės zonos infrastruktūroje menininkams atsirado geresnė erdvė dalyvauti festivaliuose ir savo kūrinius. Pagerėjo renginių kokybė. Pasikeitė Kazliškių kaimo estetinis vaizdas. Atsirado tinkama vieta, kur rengiamos jaunimo stovyklos, plenerai, kaimo šventės ir kiti renginiai.

Plutiškių bendruomenė

 

"Plutiškių klebonijos pastato remontas ir pritaikymas viešiesiems poreikiams"

Pareiškėjas – Plutiškių bendruomenė Partneris – Plutiškių šv. Juozapo parapija Projekto vertė – 241 079,00 Lt. Projekto tikslas – atlikti klebonijos pastato kapitalinį remontą, pritaikant jį Plutiškių bendruomenės poreikiams ir praplečiant veiklos galimybes. Projekto uždaviniai:
 1. pakeisti klebonijos pastato stogą;
 2. apšiltinti ir suremontuoti 2 aukšto patalpas;
 3. Suremontuoti ir pritaikyti bendruomenės poreikiams virtuvės patalpas;
 4. suremontuoti tamburo (laiptinės) patalpas;
 5. įrengti salėje kondicionavimo įrengimus;
 6. įrengti stogelius prie įėjimų;
 7. sutvarkyti pagrindinį įėjimą: nuogrindos ir lauko laiptų aptaisymas trinkelėmis;
 8. atlikti cokolio remontą.
Pasiekti rezultatai: Buvo atlikti visi projekte numatyti darbai. Virtuvėlė pritaikyta bendruomenės susibūrimams prie arbatos puodelio, įvairiems kitiems renginiams. Pagrindinėje salėje įrengta kondicionavimo įranga, kadangi ši patalpa nėra apšildoma, tad atsirado galimybė ir žiemą rengti daugiau renginių, susitikimų, religinių apeigų. Pastato palėpėje įrengtos jaunimui patalpos. Projekto rezultatais naudojasi visi bendruomenės nariai, sudarytos sąlygos kultūriniam, dvasiniam tobulėjimui, jaunimo užimtumui, socialinių paslaugų kūrimui.

Marijampolės savivaldybės Sasnavos pagrindinė mokykla

 

"Sasnavos pagrindinės mokyklos stadiono renovacija"

Pareiškėjas – Sasnavos bendruomenė Partneris – Marijampolės savivaldybės administracija Projekto vertė – 53 803,44 Lt. Projekto tikslas – sukurti tinkamą poilsiui aplinką Sasnavos miestelio bendruomenei sutvarkant    paplūdimio teritoriją. Projekto uždaviniai:
 1. Sutvarkyti privažiavimą prie poilsio zonos ir įrengti automobilių stovėjimo                               aikštelę;
 2. Paplūdimio teritorijoje įrengti biotualetą;
 3. Sutvarkyti paplūdimio aplinką įrengiant persirengimo kabinas, suoliukus, laužavietę;
 4. Išvalyti paplūdimį ir pakrantę, pliažo zoną padengti smėliu.
Pasiekti rezultatai: sutvarkytas privažiavimas prie poilsio žonos ir įrengta stovėjimo aikštelė,                                               Įrengtos persirengimo kabinos,  pasėta žalia veja, išvalyta paplūdimio pakrantė, pležo zona padengta smėliu.

III Šaukimo projektai

 

Puskelnių kaimo bendruomenė

 

"Puskelnių kaimo gyventojų bendruomeniškumo aktyvumo ugdymas"

Pareiškėjas – Puskelnių kaimo bendruomenė Projekto vertė – 13 047,40 Lt. Projekto tikslas – aktyvinti ir ugdyti vietos gyventojų bendruomeniškumą per sportinę veiklą. Projekto uždaviniai:
 1. Stiprinti bendruomenės materialinę bazę įsigyjant sportinį inventorių (krepšinio aikštelei įrengti 2 krepšinio lentas su įranga, tinklinio aikštelei įrengti 2 tinklinio tinklus su įranga, 1 stalo teniso stalas su įranga).
 2. Surengti 6 krepšinio varžybas su aplinkinių kaimų jaunimu.
 3. Surengti 10 stalo teniso turnyrų su aplinkinių kaimų jaunimu.
 4. Surengti 6 tinklinio varžybas su aplinkinių kaimų jaunimu.
 5. Ugdyti bendruomeniškumą į veiklų organizavimą įtraukiant kuo daugiau vietos gyventojų.
Pasiekti rezultatai Įsigytu inventoriumi toliau naudojasi bendruomenės nariai, rengia įvairius sportinius turnyrus bei varžybas. Ateityje planuojama teikti panašaus pobūdžio tęstinius projektus, nes bendruomenei labai svarbu užtikrinti galimybes kaimo jaunimui turiningiau leisti laisvalaikį. Šioje erdvėje bendruomenė dažnai rengia įvairias šventes, rengia talkas aplinkos priežiūrai.

Bebruliškės kaimo bendruomenė

 

"Vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir vandens kokybės gerinimas Bebruliškės gyvenvietėje (II etapas) bei bendruomenės materialinės bazės stiprinimas"

Pareiškėjas – Bebruliškės kaimo bendruomenė Partneris – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Projekto vertė – 150 000,00 Lt. Projekto tikslas – Sustiprinti bendruomenės materialinę bazę ,pagerinti Bebruliškės kaimo gyventojams teikiamo geriamojo vandens kokybę. Projekto uždaviniai:
 1. Įsigyti virtuvinius baldus ,virtuvinės buitinės technikos.
 2. Pakeisti geriamojo  vandens pagrindinės trasos vamzdynus.
Pasiekti rezultatai:  Buvo įsigyta virtuvinis baldų komplektas, šaldytuvas, elektrinė viryklė bei kita smulki buitinė technika. Geriamojo vandens trasos pakeistos naujomis.

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

 

"Etnokultūros versmės-Kazlų Rūdos krašto etninio paveldo tradicijų išsaugojimas ir puoselėjimas"

Pareiškėjas – Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras Partneris – – Projekto vertė – 30 263,02 Lt. Projekto tikslas – skatinti tradicinio muzikavimo, liaudies kolektyvų veiklą, puoselėti etninio paveldo tradicijas, užtikrinti jų sklaidą bei tęstinumą Kazlų Rūdos savivaldybėje. Projekto uždaviniai:
 1. 1. Stiprinti Kazlų Rūdos kultūros centro materialinę bazę įsigyjant muzikos instrumentus (smuikas – 2 vnt; akordeonas – 2 vnt; armonika – 3 vnt; būgnai – 2 kompl.; tradicines suvalkietiškos kanklės – 1 vnt.);
 2. Surengti krašto kaimų pavienių muzikantų, dainininkų, pasakorių renginį;
 3. Išleisti 1000 vnt. CD tradicinio Plutiškių krašto (parapijos) rožančiaus, autentiškai giedamo folkloro ansamblio „Vabalkšnė“;
 4. Įsigyti technines priemones renginių organizavimui: projektorius – 1 vnt., ekranas – 1 vnt.; vaizdo kamera – 1 vnt. renginių bei projekto veiklų fiksavimui;
 5. Suorganizuoti pažintinę kelionę į liaudies instrumentų muziejų;
 6. Surengti 8 edukacines tradicinio muzikavimo programas kaimo bendruomenėse.
Pasiekti rezultatai: Projekto veiklos leido išsaugoti etninio paveldo tradicijas. Pagerėjo liaudiškų kolektyvų darbo kokybė, suaktyvės kaimo bendruomenių kultūrinis gyvenimas. Į kolektyvus įsitraukė jauni žmonės, moksleiviai,  kurie supažindinami su tradiciniu muzikavimu, etnine kultūra. Projekto metu įsigyta įranga, instrumentai naudojami  kolektyvų veikloje. Ateityje numatome išleisti  knygas „Kazlų Rūdos krašto nykstantys ir išnykę kaimai“ „Tradiciniai amatai“ ir kas du – trys metai vykdyti tradicinius pavienių atlikėjų bei folkloro kolektyvų renginius. .

Bagotosios kaimo bendruomenė

 

"Bagotosios kaimo bendruomenės patalpų įrengimas"

Pareiškėjas – Bagotosios kaimo bendruomenė Partneris – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Projekto vertė 133 644,34 Lt. Projekto tikslas – Įrengti Bagotosios kaimo kutūros namų antro aukšto patalpas bendruomenės poreikiams Projekto uždaviniai: 1.Įrengti Bagotosios kaimo kutūros namų antro aukšto patalpas bendruomenės poreikiams (133,32 m²). 2.Parengti patalpų naudojimosi planą. Pasiekti rezultatai: Įrengus bendruomenės patalpas jose vyksta įvairūs renginiai, jaunimo susibūrimai, senjorų sueigos. Taip pat vyksta įvairūs mokymai, seminarai. Bendruomenės taryba renkasi į susirinkimus. Rašomi projektai, aptariama bendruomenės veikla. Priimami kitų Lietuvos ir užsienio organizacijų atstovai. Vyksta parodos. Bendruomenės patalpomis pagal poreikius naudojasi jaunimo organizacija „Bigeris“, moterų klubas „Žiburys“, senjorų klubas, kultūros namai, mokykla. Patalpos prieinamos visiems bendruomenės nariams.

Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė

 

"Multifunkcinės sporto aikštelės įrengimas Ąžuolų Būdoje"

Pareiškėjas – Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė Partneris – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Projekto vertė 161 992,83 Lt. Projekto tikslas – Didinti Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenės narių užimtumą, laisvalaikio įvairovę, skatinti gyventojų sportinę ir kultūrinę veiklą įrengiant multifunkcinę sporto Projekto uždaviniai:
 1. Didinti sportuojančiųjų laisvalaikio įvairinimą įrengiant multifunkcinę sporto aikštelę (405 kv. m.);
 2. Surengti 4 sportines varžybas, jose dalyvauti pasikviečiant aplinkinių bendruomenių atstovus.
Pasiekti rezultatai – įrengta krepšinio aikštelė yra naudinga kaimo vaikams, jaunimui ir suaugusiems leidžiant laisvalaikį, rengiant kultūrines, sportines šventes, skatinant bendravimą tarp kaimyninių bendruomenių.

Višakio Rūdos kaimo bendruomenė

 

"Višakio Rūdos krašto kultūros ir istorinio paveldo išsaugojimas"

Tikslas– puoselėti ir plėtoti Višakio Rūdos krašto istorines ir kultūrines tradicijas.

Sasnavos kraštiečių stuba

 

"Sūduvos krašto tradicijų puoselėjimas ir renginių kokybės gerinimas Sasnavoje"

Tikslas– organizuojant tradicinius renginius gaivinti ir puoselėti Sūduvos krašto tradicijas.

Kazlų Rūdos savivaldybės Bagotosios pagrindinė mokykla

 

"NUMAS"

Tikslas– Stiprinti Bagotosios pagrindinės mokyklos ir Bagotosios kaimo bendruomenės bendradarbiavimą puoselėjant tradicijas ir ieškant naujovių.

Gavaltuvos kaimo bendruomenė

 

"Šešupės pakrantės pritaikymas gyventojų poreikiams"

Tikslas–  įrengti poilsio zoną prie upės Šešupė ir pritaikyti pakrantę aktyviam vietos gyventojų bei svečių poilsiui.

Plutiškių jaunųjų lyderių klubas

 

"Naktinis krepšinis"

Tikslas- išsaugoti bei tęsti ilgametes Plutiškių kaimo ir jo apylinkių kultūrinio-sportinio gyvenimo tradicijas. Skatinti kaimo gyventojų kultūrinį užimtumą.

Jūrės kaimo bendruomenė

 

"Jūrės pastato-mokyklos remontas, pritaikant pastato erdves Jūrės kaimo bendruomenės viešiesiems poreikiams"

Pareiškėjas – Jūrės kaimo bendruomenė Partneris – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Projekto vertė – 133 322,22 Lt. Projekto tikslas – atlikti buvusios Jūrės kaimo mokyklos-pastato dalinį remontą ir pritaikyti bendruomenės poreikiams. Projekto uždaviniai:
 1. Pakeisti pastato stogą (174 m²),
 2. Pakeisti pastato langus ir duris (langų 17 vnt., durų 9 vnt.),
3.Atlikti katilinės remonto darbus, 4.Atlikti vidaus elektros tinklų darbus, 5.Pakeisti šildymo sistemos vamzdyną (140 m.), 6.Pakeisti vandentiekio ir nuotekų vamzdynus  (40 m.),
 1. Atlikti vidaus patalpų remontą ir apšildymo darbus (planuojama suremontuoti 5 patalpas),
 2. Atnaujinti tualeto patalpą bei įrengti dušo kabiną,
 3. Įrengti nuovažą žmonėms su negalia.
Pasiekti rezultatai: Atlikus projekte numatytus darbus, įrengtose patalpose bendruomenė organizuoja įvairius renginius, susirinkimus. Patalpose vyksta neįgaliųjų socialinės integracijos projektai, susibūrė vokalinis ansamblis. Bendruomenė aktyviai dalyvauja Kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos projektuose. Greta pastato iš Valstybės paramos projekto įrengė lauko estradą, kurioje rengiamos įvairios vasaros šventės.

Smilgių kaimo bendruomenė

 

"Vaikų žaidimo aikštelės ir sporto aikštelių įrengimas Smilgių kaime"

Pareiškėjas – Smilgių kaimo bendruomenė Partneris – Marijampolės savivaldybės administracija Projekto vertė – 21 465,42 Lt. Projekto tikslas – Įvairinti Smilgių kaimo ir aplinkinių vietovių vaikų ir jaunimo laisvalaikį, sukuriant sportui ir žaidimams tinkamą infrastruktūrą. Projekto uždaviniai:
 1. Šalia bendruomenės namų įrengta tinklinio (450 kv. m.) ir renovuota krepšinio aikštelės kaimo jaunimui (350 kv. m.);
 2. Šalia bendruomenės namų įrengti vaikų žaidimo aikštelę ikimokyklinio amžiaus vaikams;
 3. Aptverti sutvarkytą teritoriją nuo gatvės tvora (87 m).
 4. Surengti tinklinio ir krepšinio sportines varžybas pasikviečiant dalyvauti aplinkinių kaimų jaunimą.
Pasiekti rezultatai: buvo įrengta tinklinio ir renovuota krepšinio aikštelė, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, teritorija aptverta tvora ir surengtos tinklinio, krepšinio varžybos.

Višakio Rūdos šv. Vyskupo Stanislovo parapija

 

"Višakio Rūdos kaimo kultūros namų teritorijos pritaikymas bendruomenės poreikiams"

Pareiškėjas – Višakio šv. Vyskupo Stanislovo parapija Projekto vertė – 201 745,27 Lt. Projekto tikslas – sudaryti geresnes sociokultūrinės sąlygas Višakio Rūdos kaimo bendruomenės vykdyti veiklą, sutvarkant Višakio Rūdos kultūros namų teritoriją bei įrengiant kultūros, sporto ir žaidimų erdves. Projekto uždaviniai:
 1. Kultūrai skirtos erdvės įrengimas pastatant lauko sceną (apie 15 kv. m.);
 2. Vaikams skirtos erdvės įrengimas pastatant žaidimams skirtus įrengimus (sūpynės, vaikų žaidimo dėžė, laipynės);
 3. Šeimai ir jaunimui skirtos erdvės įrengimas pastatant pavėsines, tualetą, tiltelius, lauko treniruoklius, žaidimų kompleksą.
 4. Sutvarkytą teritoriją aptverti tvora (280 m.)
Pasiekti rezultatai Įrengta kultūrai skirta erdvė pastatant lauko sceną, įrengta vaikams skirta erdvės pastatant žaidimams skirtus įrengimus, įrengta šeimai ir jaunimui skirta erdvė pastatant pavėsines, tualetą, tiltelius, lauko treniruoklius, žaidimų kompleksą. Pritaikius teritoriją lauko renginiams pagerėjo lauko renginių organizavimo kokybė, vietos gyventojams bei svečiams renginiai tapo patrauklesni. Sutvarkyta teritorija  tapo patrauklesne ir kaime gyvenantiems vaikams bei jaunimui, kadangi sporto ir žaidimų įrenginiai sudaro sąlygas turiningiau praleisti laisvalaikį, rengti sportinius renginius vaikams ir jaunimui.

Marijampolės aeroklubas

 

"Sasnavos aerodromo administracinio pastato remontas"

Pareiškėjas – Marijampolės aeoroklubas Projekto vertė – 44 028,52 Lt. Projekto tikslas – sukurti  geresnes Sasnavos aerodromo veiklos administravimo sąlygas, skatinant Sasnavos seniūnijos ir aplinkinių bendruomenių aktyvią veiklą ir bendravimą. Projekto uždaviniai:
 1. Pakeisti pastato langus 18 vnt. bei išorines duris 1 vnt;
 2. Pakeisti 130 kv.m. stogo dangos;
 3. Renovuoti dalį santechninių įrenginių: nutekamųjų vamzdžių, radiatorių;
 4. Atnaujinti šildymo sistemą;
 5. Įrengti higienos kambarį (karštas vanduo, tualetas, dušas).
Pasiekti rezultatai: Projekto dėka pakeista pastato langai bei išorinės durys, pakeista stogo dangą, renovuota dalis santechninių įrenginių įsigyta kieto kuro katilas ir įrengtas higienos kambarys (karštas vanduo, tualetas, dušas). Aeoroklubas ir toliau vykdo profesionalią sportinę, mėgėjišką  ir pramoginę aviacinę veiklą, propaguoja aviaciją gyventojų tarpe. Aerodrome veikia parašiutininkų, pilotų, techninio aptarnavimo specialistų bei vaikų sklandymo mokyklos. Sasnavos aerodromo administraciniame pastate įrengti: darbo kabinetai, mokymo klasė, poilsio kambariai, aerodromo apsaugos darbuotojų patalpos, skrydžių valdymo bokštas, t. y. visa tai, kas reikalinga aerodromo veiklos vystymui bei administravimui.

" Sasnavos bendruomenės materialinės bazės stiprinimas ir bendruomeniškumo skatinimas"

 

Sasnavos bendruomenės materialinės bazės stiprinimas ir bendruomeniškumo skatinimas

  Pareiškėjas – Sasnavos bendruomenė Projekto vertė – 28 632,69 Projekto tikslas: Projekto tikslas- aktyvinti Sasnavos bendruomenės narius sustiprinant materialinę bazę. Projekto uždaviniai:
 1. Įsigyti biuro baldus (50 vnt. kėdžių, 5vnt, spintų, 3 kompiuteriniai stalai su 3 kėdėmis, 1 konferencinis stalas, 5 vnt. spintelių)
 2. Įsigyti buitinę techniką (elektrinė viryklė, šaldytuvas, skalbimo mašina) ir virtuvinius baldus
 3. Įrengti patalpų signalizaciją.
 4. Organizuoti laisvalaikio užimtumą, paslaugų teikimą bei edukacinę veiklą, kurių metu šiose patalpose bus ruošiamos kulinarinės edukacinės programos: Joninių (350 žmonių), Jurginių (100 žmonių), Derliaus (80 žmonių), Kalėdų šventės (120 žmonių).
Pasiekti rezultatai Sustiprėjo bendruomenės materialinė bazė. Įsigijome biuro baldus, virtuvinius baldus. Įrengta patalpų signalizaciją, siekiant apsaugoti projekto metu įsigytą turtą. Bendruomenės centre pradėtos teikti socialinės paslaugos (skalbimo paslaugos, sąlygų maisto gaminimui sudarymo paslaugos). Suorganizuotas švenčių ciklas: Joninių (350 žmonių), Jurginių (100 žmonių), Derliaus (80 žmonių), Kalėdų šventės (120 žmonių). Surengta jaunimo stovykla.

Būdos kaimo bendruomenė

 

"Suvalkijos krašto tradicijų puoselėjimas Būdos kaime"

Tikslas– stiprinti Būdos kaimo bendruomenės materialinę bazę įsigyjant tradicinius tautinius rūbus bei  skatinti įvairaus amžiaus ir   įvairių socialinių grupių žmones aktyviai įsijungti į kultūrinę veiklą.
Muzikos klubas

"Pučiamųjų muzika atlaiduose. Dievui, Bažnyčiai, bendruomenei"

Tikslas– Pabrėžti tradicinio ir svarbaus kaimo bendruomenėms įvykio – religinės šventės (atlaido) reikšmę, kad religines apeigas ir dvasinį susikaupimą papildytų kokybiška ir turtinga kultūrinė programa atliekama pučiamųjų instrumentų orkestro.

Gavaltuvos kaimo bendruomenė

 

"Multifunkcinės sporto aikštelės įrengimas Gavaltuvos kaime"

Tikslas- didinti Gavaltuvos kaimo bendruomenės narių užimtumą, laisvalaikio įvairovę įrengiant mini futbolo aikštyną Gavaltuvos kaime.

Gudelių kaimo bendruomenė

 

"Multifunkcinės sporto aikštelės įrengimas Gudelių kaimo bendruomenėje"

Tikslas- didinti Gudelių kaimo bendruomenės narių užimtumą, laisvalaikio įvairovę įrengiant multifunkcinę aikštelę Gudelių kaime.
 

IV Šaukimo projektai

 

Antanavas Deivikis

 

"Antano Deiviko kaimo turizmo sodyba"

Tikslas– gerinti gyvenimo kokybę ir didinti užimtumą kaime, plėtojant kaimo turizmą, kuris didina gyventojų užimtumą ir sukuria papildomų pajamų šaltinį kaimo gyventojams.

Jankų bendruomenė

 

"Padėkos ir vilties parkas"

Tikslas– siekiant sukurti Jankuose patrauklią aplinką įkurti „Padėkos ir vilties“ parką.

Plutiškių bendruomenė

 

"Subačiškių kaimo sporto aikštelės įrengimas"

Tikslas – įrengiant sporto aikštelę atnaujinti ir išsaugoti Subačiškių kaimo poilsio zonos kraštovaizdį.

Jūrės miestelio bendruomenė

 

"Jūrės miestelio bendruomenės centro aplinkos sutvarkymas"

Tikslas – sutvarkyti ir Jūrės miestelio bendruomenės poreikiams pritaikyti bendruomenės centro aplinkos viešąją infrastruktūrą.

Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija

 

"Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo bendruomeninių organizacijų socialinių paslaugų teikimo įgūdžių stiprinimas (Vengrijos geroji patirtis)"

Tikslas– Ugdyti Kazlų Rūdos savivaldybės kaimiškųjų bendruomeninių organizacijų socialinį verslumą įgyjant patirties Vengrijos kaimo bendruomenėse.

Višakio Rūdos kaimo bendruomenė

 

"Višakio Rūdos krašto istorijos gaivinimas surengiant skulptorių ir dailininkų plenerą"

Tikslas – gaivinti ir skatinti Višakio Rūdos krašto istorinio paveldo išsaugojimą ir puoselėjimą.

Marijampolės savivaldybės Tautkaičių kaimo bendruomenė

 

"Tautkaičių kaimo bendruomenės namų atnaujinimo darbai ir pritikymas vietos gyventojų poreikiams"

Tikslas – pagerinti Tautkaičių kaimo bendruomenei sąlygas kultūrinei ir bendruomeninei veiklai  organizuoti, suremontuojant bendruomenės namus.

Sasnavos bendruomenė

 

"Sasnavos paplūdimio sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams"

Tikslas – sukurti tinkamą poilsiui aplinką Sasnavos miestelio bendruomenei sutvarkant paplūdimio teritoriją.

Jūrės kaimo bendruomenė

 

"Jūrės kaimo aikštelės pritaikymas bendruomenės narių laisvalaikio užimtumui"

Tikslas – sutvarkyti viešąją erdvę prie Jūrės kaimo bendruomenės pastato, pritaikant ją bendruomenės gyventojų poreikiams.

VI Šaukimo projektai

 

Aušra Belopetravičienė

 

"STOVYKLAVIETĖS SELEMOS KAIME ĮKŪRIMAS"

Tikslas – gerinti gyvenimo kokybę ir didinti užimtumą kaime, plėtojant kaimo turizmą, kuris didina gyventojų užimtumą ir sukuria papildomų pajamų šaltinį kaimo gyventojams.