Pradedamas ERASMUS+ programos projektas su Lenkijos, Vokietijos, Slovakijos ir Pranzūcijos partneriais

Sūduvos vietos veiklos grupė kartu su partneriais iš Lenkijos, Slovakijos, Vokietijos ir Prancūzijos dalyvaus ES programos ERASMUS + programos projekte „Šiuolaikinių technologijų panaudojimas tarpkultūriniam bendradarbiavimui“. Projekto tikslinė grupė- vyresnio amžiaus žmonės, kurių amžaus grupė „50+“. Projekto metu numatoma suformuoti 100 asmenų projekto dalyvių grupę, po 20 iš kiekvienos šalies. Vyks intensyvūs anglų kalbos, fotografijos kursai. Bus mokoma bendrauti socialiniuose tinkluose, vyks susitikimai, darbų parodos kiekvienoje šalyje. Bus sukurtas bendras logotipas, parengtas kalendorius bei kitos įvairios viešinimo priemonės. Projektas bus įgyvendinamas 2015- 2017 metais. Šų metų lapkričio 4-6 dienomis vyks pirmas darbo grupės susitikimas, kuris patvirtins konkrečių veiklų grafiką ir bus patikslintas atsakomybės pasiskistymas tarp partnerių. Po to kiekvienoje šalyje formuojama projekto tikslinė grupė. Norintys dalyvauti Sūduvos VVG teritorijos kaimo gyventojai atitinkantys amžiaus grupę, kviečiame registruotis tel. +370 697 40662 arba el paštu redaknei@gmail.com pas pirmininkę Redą Kneizevičienę. Foto- tai akimirkos, kaip 2015 metų pradžioje Lenkijoje buvo rengiamas šis projektas. Sūduvos VVG informacija

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PARAMA VVG VEIKLAI, ĮGŪDŽIAMS ĮGYTI IR AKTYVIAI PRITAIKYTI“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ ĮGYVENDINANTIEMS ASMENIMS MOKYTI, KONSULTUOTI“ IR „PARAMA POTENCIALIŲ VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ, ESANČIŲ VVG TERITORIJOJE, AKTYVUMUI SKATINTI
„Sūduvos VVG administracijos ir potencialių projektų pareiškėjų profesionalumo gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“

2015 metų rugpjūčio 21 dieną Sūduvos VVG baigė projektą “Sūduvos VVG administracijos ir potencialių projektų pareiškėjų profesionalumo gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“.

Sūduvos VVG rugpjūčio 19 dieną pakvietė visus į baigiamąją šio projekto konferenciją, kurios metu buvo apžvelgti projekto rezultatai bei pasidalinta įspūdžiais apie šio projekto naudą. Sūduvos VVG pirmininkė pristatant projekto rezultatus informavo, kad projektui buvo skirta 158 250 Lt. , projektas buvo įgyvendinamas 2010-2015 metais. Viso mokymuose dalyvavo 551 asmuo: 105 vyrai ir 446 moterys. Seminaro tematika buvo susijusi su Sūduvos VVG 2007-2013 metų strategijos įgyvendinimu. Vietos projektų pareiškėjai buvo mokomi nuo idėjų generavimo , paraiškų pildymo iki projekto įgyvendinimo. Vieni iš didžiausių mokymų buvo užsienio kalbų kursai, kurie vyko 2013-2015 metais. Kaimo vietovėse angų ir vokiečių kalbų kursuose dalyvavo 306 dalyviai. Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymuose dalyvavo net 52 moterys. Džiugu paminėti, kad daugelis moterų ir dabar sėkmingai darbuojasi kaimo vietovėse teikiant socialines bendrąsias paslaugas vienišiems ir neįgaliems asmenims.

Konferencijos metu projekto koordinatorė- konsultantė Kristina Mačiokienė pristatė šio projekto įgytą tarptautinę patirtį, o koordinatorė konsultantė Dovilė Petrulienė apžvelgė mokymų svarbą ateities perspektyvoje rengiant ir įgyvendinant būsimąją 2014-2020 metų strategiją. Tikime, kad projekto įgytos žinios bei patirtis bus naudingos ateityje.

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖ „TERITORINIS IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS“

 „Kazlų Rūdos ir Marijampolės VVG kaimo plėtros veikėjų paslaugų tinklas siekiant darnios plėtros Suvalkijos regione“ 

Marijampolės ir Sūduvos VVG baigė įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Tarptautinis ir tarpteritorinis bendradarbiavimas“ projektą „Kazlų Rūdos ir Marijampolės VVG kaimo plėtros veikėjų paslaugų tinklas siekiant darnios plėtros Suvalkijos regione“. Projekto metu įsigyta leidybos bei sublimacinė įranga, parengtos 52 bendruomenėms viešinimo priemonės  (po 10 puodelių, 10 raktų pakabukų, 10 moteriškų marškinėlių, 10 vyriškų marškinėlių), sukurta  Marijampolės ir Sūduvos VVG kaimo plėtros veikėjų duomenų bazė, įsigytas automobilis 8 vietų automobilis, įrengta Šešupės upės pakrantėse stendai vandens turistams su informacija apie paslaugų teikėjus konkrečioje teritorijoje, taip pat įrengti ženklai rodantys privažiavimą prie konkretaus paslaugų teikėjo. Antanave, Gavaltuvoje, Buktoje, Puskelniuose ir Igliaukoje įrengta 5 poilsiavietes su stalu su suoliukais, siekiant didinti vietovės patrauklumą turistų atžvilgiu. Projekto pabaigoje surengtos dvi konferencijos, kuriose bus pristatyta projekto pasiekti rezultatai ir aptarta tolimesnė veikla.

Pagal šį projektą buvo įkurta bendra Sūduvos ir Marijampolės VVG asociacija „Sūduvos kraštas“, kuri yra atsakinga už šio projekto tęstinę veiklą. Ši organizacija tvirtina sublimacinių paslaugų įkainius, bei transporto nuomos sąlygas.

Tikime, kad šio projekto pasiekti rezultatai sudarys sąlygas teikti kompleksines paslaugas ne tik vietos kaimo plėtos veikėjams, bet ir vandens turizmo mėgėjams.

“Regioninio turizmo plėtra panaudojant vietos išteklius Estijos Šiaurės Harju, Lietuvos Sūduvos, Lenkijos KOLD ir Slovakijos SPIŠ regionuose

Sūduvos VVG 2010 metais atliko atstovaujamos teritorijos ekonominio konkurencingumo analizę. Nagrinėjant tyrimo duomenis išsiaiškinta, jog siekiant minimaliais kaštais didinti vietovės patrauklumą, būtina išnaudoti jau turimus išteklius. Vienas pagrindinių Sūduvos VVG teritorijos konkurencinių pranašumų yra gamtiniai ištekliai – vietovę dengiantys miškai. Tyrimo metu nustatyta, jog naudingiausia šiuos išteklius panaudoti plėtojant turizmą.

Ieškant partnerių tarptautinio projekto įgyvendinimui 2006 metais buvo užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Lenkijos VVG KOLD, 2011 metais prie bendradarbiavimo prisidėjo partneriai iš Slovakijos ir Estijos. Susitikimų su partneriais metu aptartos bendradarbiavimo temos. Viena iš temų, priimtinų visoms šalims, buvo visas gamtinių išteklių panaudojimas įrengiant edukacines trasas, paremtas liaudies pasakų motyvais. Tai vienas iš būdų vystyti turizmo plėtrą kartu perteikiant kiekvienos šalies nematerialų kultūros paveldą – liaudies pasakas.

2012 metais lapkričio 23 dieną Kazlų Rūdoje visų keturių šalių partneriai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą drauge rengti projektą. Pasirašius projekto įgyvendinimo sutartį prasidėjo darbai. Kiekviena šalis pasirinko po savo liaudies pasaką, parengė ir pastatė visose šalyse stendus. Lenkijos partneriai pasirinko pasaką „Kunigaikštis Popielius ir pelės“, Estija- „Apie šiaurinę varlę“, Slovakija – „Apie tris grašius“ o Lietuva- „Katinėlis ir gaidelis“. Sūduvos VVG teritorijoje įrengta edukacinė trasa, paremta liaudies pasakų motyvais ir sukurta interaktyvi svetainė, kurioje jūs šiuo metu naršote. 2013 metais buvo surengta Sūduvos krašto regiono dienos partnerių šalyse. Lenkijoje, Slovakijoje ir Estijoje buvo pristatomi Sūduvos krašto amatai, kulinarinis paveldas, koncertavo Sūduvos krašto liaudies muzikantai. Iš projekto lėšų taip pat parengtas žemėlapis su edukacine trasa, lankytinomis vietomis bei pasakų aprašymu visomis kalbomis. Kviečiame aplankyti Lenkijoje, Estijoje ir Slovakijoje įrengtas šias trasas ir susipažinti su nematerialiu turtu – liaudies pasakomis. Plačiau apie projektą- www.lepstour.eu